Radca prawny w Wydziale Kadr

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28,
00-478 Warszawa poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Kadr.

Wymiar etatu: 0,5

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku radcy prawnego będzie należało w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw (opiniowanie i sporządzanie dokumentów) wynikających ze stosunku pracy pracowników ORE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 2. Przygotowywanie dokumentacji kadrowej (m.in. pism, wniosków, porozumień), w tym dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację projektów unijnych oraz nauczycieli konsultantów.
 3. Prowadzenie korespondencji kadrowej z pracownikami ORE i podmiotami zewnętrznymi.
 4. Utrzymywanie współpracy z Zespołem Radców Prawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • co najmniej 7-letni staż pracy,
 • ukończona aplikacja adwokacka/radcowska oraz zdany egzamin,
 • doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy,
 • znajomość aktualnych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego i ustawy Karta Nauczyciela,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie placówek doskonalenia nauczycieli

pożądane:

 • zaangażowanie, odpowiedzialność, sumienność,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy,
 • samodzielność, zdolność szybkiego podejmowania decyzji oraz organizacji własnej pracy,
 • zdyscyplinowanie, dyskrecja oraz wysoka kultura osobista,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisaneoświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 23.02.2024 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Kadr.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 23.02.2024 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 23.02.2024 r. do godziny 16.00.
W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Kadr.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.