Organizacja szkoleń dla liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających (SCW) na terenie całego kraju

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt grantowy wybierany w sposób niekonkurencyjny pn.: Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą w ramach Działania 01.06 Edukacja włączająca dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano realizację usługi organizacji szkoleń dla liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających (SCW) na terenie całego kraju.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 5 października 2023 r. do godz. 9.00 na adres mailowy: anna.przybysz@ore.edu.pl.

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Anna Przybysz pod numerem telefonu: (22) 570 83 49.