Opracowanie weryfikacji/recenzji i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla 97 zawodów w ramach wskazanych branż

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.14.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 750 000 euro
Termin składania ofert: 2022-06-30 10:00:00

Nazwa zamówienia:           Opracowanie  weryfikacji/recenzji i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych 97 zawodów w ramach branż: audiowizualna AUD; ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia BPO; ceramiczno – szklarska CES; chemiczna CHEM, drzewno – meblarska DRM; ekonomiczno – administracyjna EKA; elektroenergetyczna ELE; fryzjersko – kosmetyczna FRK; hotelarsko – gastronomiczno – turystyczna HGT; handlowa HAN; leśna LES; opieki zdrowotnej MED; przemysłu mody MOD; metalurgiczna MTL; ogrodnicza OGR; poligraficzna PGF; rolno – hodowlana ROL; rybacka RYB; spożywcza SPC; pomocy społecznej SPO; transportu wodnego TWO– łącznie 203 programów DUZ.

Tryb postępowania:           tryb podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej Pzp, na usługę społeczną (art. 359 pkt 2) prowadzoną w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/ore