Opracowanie 6 materiałów merytorycznych dla liderów i kadry SCWEW

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 302 /WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-09-10 00:00:00

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 6 materiałów merytorycznych dla liderów i kadry SCWEW, które będą realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, zwanego dalej Projektem, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem usługi jest realizacja zadań związanych z pogłębieniem wiedzy uczestników dotyczącej ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami w klasie ogólnodostępnej – rozpoznaniem potrzeb, z przekazaniem wiedzy na temat diagnozowania potrzeb jako podstawowym planowaniem pracy SCWEW z uwzględnieniem oceny funkcjonalnej, zapoznaniem uczestników ze specjalistycznym wsparciem przedszkoli/szkół ogólnodostępnych poprzez działania wypożyczalni SCWEW – od diagnozy do inkluzji w środowisku szkolnym, formami pracy SCWEW, w tym superwizjami i zajęciami modelowymi oraz upowszechnieniem wiedzy dotyczącej współpraca SCWEW z partnerami zewnętrznymi (m. in. poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, bibliotekami pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli , uczelniami oraz przedstawicielami innych resortów. Przygotowane materiały merytoryczne będą służyły przygotowaniu przedszkoli, szkół oraz placówek specjalnych dopełnienia w przyszłości roli SCWEW.

Więcej informacji o zamówieniu znajduje się na jego stronie w Bazie Konkurencyjności.