Menadżer w projekcie unijnym

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko: menadżera w projekcie unijnym „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”, nr POWR.02.10.00-00-0001/18-03, w Wydziale Projektów.

Wymiar etatu: 1 etat, na czas określony od dnia podpisania umowy do 30 marca 2023 r.
(I umowa na okres próbny – do 3 miesięcy)

Miejsce wykonywania pracy: siedziba ORE

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. przygotowanie dokumentów projektowych, w oparciu o ustalenia i rezultaty prac zespołu projektowego, celem osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu;
 2. planowanie środków w budżecie projektu na pokrycie wydatków, zgodnie z harmonogramem,
  w uzgodnieniu z komórką organizacyjną ORE odpowiedzialną za sprawy finansowe projektów;
 3. monitorowanie przygotowania dokumentów finansowych związanych z rozliczaniem wydatków
  w ramach projektu oraz przygotowanie wniosków o płatność, celem zapewnienia prawidłowego finansowania, rozliczania oraz sprawozdawczości w ramach projektu;
 4. przygotowanie projektów procedur wewnętrznych, w tym w szczególności: zasad dotyczących odbioru prac, współpracy z partnerami/innymi beneficjentami systemowymi celem osiągnięcia założeń projektu oraz zapewnienia spójności i komplementarności projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji;
 5. przygotowanie dokumentacji oraz udział w procedurze wyłaniania partnerów oraz wykonawców,
  w tym sporządzanie propozycji umów cywilnoprawnych na potrzeby realizacji projektu zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz procedurami ORE;
 6. współpraca z kierownikiem projektu, zespołem projektowym, partnerami i wykonawcami oraz monitorowanie realizacji prac przez wykonawców;
 7. monitorowanie na bieżąco zmian prawa dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych
  z Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu zapewnienia zgodności działań w ramach projektu z obowiązującym stanem prawnym;
 8. współpraca zewnętrzna m.in. z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą, Partnerami, innymi Beneficjentami systemowymi POWER oraz administracją oświatową w zakresie realizacji projektów;
 9. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami ORE;
 10. prowadzenie dokumentacji finansowej projektu, zgodnie z wymogami archiwizacji oraz kontroli i audytu;
 11. prowadzenie innych czynności organizacyjnych w ramach projektu np. rekrutacji uczestników, rejestrów itp.
 12. wykonanie innych poleceń służbowych, pozostających w związku z realizacją projektu, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS;
 • Doświadczenie w zakresie budowania narzędzi do monitorowania realizacji projektów finansowanych w ramach EFS;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Znajomość, prawa unijnego w zakresie projektów współfinansowanych z EFS, prawa oświatowego oraz prawa zamówień publicznych.

Pożądane:

 • umiejętność redagowania dokumentów merytorycznych, informacji, procedur, instrukcji, pism;
 • wypowiadanie się na piśmie i w mowie w sposób komunikatywny, logiczny i poprawny językowo;
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, wymagających efektywnej współpracy kilku instytucji,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • rzetelność w realizacji zadań, a w szczególności poprawność merytoryczna i organizacyjna wykonywanych zadań, posługiwanie się wiarygodnymi danymi i informacjami,
 • odpowiednia do sytuacji organizacja pracy i zastosowane metody pracy;
 • doświadczenie w opracowywaniu procedur i analiz ryzyka,
 • komunikatywność,
 • wielozadaniowość,
 • współpraca w zespole,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w stresie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.),

Klauzula informacyjna:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:
 2. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 4. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
  • rekrutacja personelu projektu,
  • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 6. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 7. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 11. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się
o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko menadżera w projekcie unijnym w Wydziale Projektów w projekcie pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”, nr POWR.02.10.00-00-0001/18-01 – w terminie do 26 lipca 2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 16:00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.