Kierowca

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska Kierowców

Wymiar etatu: 16

Miejsce wykonywania pracy: Polska

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku kierowcy będzie należało:

 1. realizacja zadań transportowych
 2. rozłożenie (rozpakowanie) przewożonych elementów
 3. rozłożenie elementów identyfikacji wizualnej (ścianki, rollup)
 4. spakowanie rozłożonych elementów po zakończonej prezentacji
 5. dbanie o stan techniczny i ogólny wygląd pojazdu (wykonywanie codziennego przeglądu pojazdu samochodowego)
 6. przestrzeganie terminów przeglądów technicznych pojazdu
 7. rozliczanie na bieżąco zużycia paliwa i systematyczne prowadzenie kart drogowych
 8. wykonywanie bieżących prac o charakterze naprawczym i konserwacyjnym
 9. utrzymanie powierzonego auta w należytym stanie technicznym, dbałość o czystość i stałą gotowość do realizacji zleceń przewozowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • posiadanie ważnego dokumentu prawa jazdy kat. B min. 5 lat,
 • wykształcenie zawodowe,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na stanowisku kierowcy,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy w zakresie realizacji przewozów,
 • punktualność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, efektywna komunikacja, odporność na stres,
 • obsługa komputera,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • chęć i motywacja do pracy,
 • komunikatywna znajomość języka polskiego,
 • znajomość topografii Polski,
 • podstawowa znajomość mechaniki pojazdowej (wymiana koła, żarówki);

pożądane:

 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę,
 • samodzielność i dokładność w pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 12 sierpnia 2022 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Kierowca.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godziny 16:00

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko Kierowca.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.