Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 11.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana okresu realizacji projektu: Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

PROJEKTY POWER REALIZOWANE W ORE

Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa

Okres realizacji: 06.2018 – 02.2021

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu opracowany zostanie model nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i merytorycznych, które przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Projekt jest skierowany do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności koordynatorów ds. modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni.

 

Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych uczniów

Okres realizacji: 04.2016 – 08.2018

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów.

 

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń
Okres realizacji: 07.2016 – 10.2018

Cel główny projektu to utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń, która ma stanowić element systemu doskonalenia nauczycieli.

 

Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

I ETAP: Okres realizacji: 04.2016 – 05.2018

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Partnerem w projekcie jest Związek Miast Polskich.

 II ETAP: Okres realizacji: 04.2018 – 11.2020

 

 

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego
Okres realizacji: 07.2016 – 09.2018

Cel projektu to zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej.

  

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy
Okres realizacji: 11.2016  – 02.2019

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

 

Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Okres realizacji projektu: 07.2017 – 08.2018

Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach osi priorytetowej II „Efektywne polityki pu­bliczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Celem głównym projektu jest przygotowanie kadry trenerów, którzy mogą poprowadzić szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
w szkołach i placówkach na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

Okres realizacji projektu: 10.2017 – 02.2019

Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych treści, narzę­dzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kluczowych kompetencji uczniów, które są niezbędne do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrod­niczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty
Okres realizacji: 08.2016 – 06.2018

Celem projektu jest wypracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa (z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych) dla kadry kierowniczej szkół i kadry organów nadzoru pedagogicznego w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do efektywnego kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku.

 

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
Okres realizacji: 04.2016 – 03.2018

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Okres realizacji: 01.2016 –  06.2018

Cel projektu to stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty.

 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych
Okres realizacji: 01.2016  – 02.2018

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy
Okres realizacji: 11.2016  – 06.2018

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 11.09.2018
Podpisał: Agnieszka Brodowska
Dokument z dnia: 27.12.2016
Dokument oglądany razy: 12 597