Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Wsparcie techniczne i administrowanie elektroniczną platformą nadzoru pedagogicznego SEO2

23.10.2019 08:40

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości następującego zadania: Wsparcie techniczne i administrowanie elektroniczną platformą nadzoru pedagogicznego SEO2 (www.seo2.npseo.pl)

Przy szacowaniu należy uwzględnić zawarcie umowy na okres jednego roku.

Zakres usług realizowanych w ramach przedmiotowej umowy określa Opis przedmiotu zamówienia.

Szacowanie proszę przesłać na adres e-mail: bronislaw.boryca@ore.edu.pl w terminie do 28 października do godz. 13.00. W temacie wiadomości należy wpisać: „Wsparcie techniczne i administrowanie platformą SEO”.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Bronisław Michał Boryca, nr tel. 22 345 37 79.

 

Załączniki:

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą
  w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl,
  22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” lub na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.),  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a po jego zakończeniu czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 6. Podanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na etapie szacowania wartości zamówienia;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  w tym również profilowaniu;
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 23.10.2019 08:40
Publikacja ostatniej zmiany: 23.10.2019 08:40

Dokument oglądany razy: 95
« inne wpisy