Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu

09.10.2019 15:46

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem konkursowym realizującym projekt „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Beneficjent zidentyfikował potrzebę wykonania modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu, polegającą na wprowadzeniu partnera technologicznego. 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości usługi modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów przedstawionych w formularzu ofertowym w terminie do 10.10.2019 r. do godz. 14.00 na adres mailowy: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl. Poniżej przekazuję niezbędne dane dotyczące zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi modyfikacji zapisów studium wykonalności oraz przygotowania pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, II oś priorytetowa
„E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2  „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

 

Zamówienie obejmuje następujące rodzaje czynności:

 • opracowanie modyfikacji Studium Wykonalności Projektu PDS zgodnie z wymaganiami dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (zwanego dalej POPC); termin realizacji do dnia 15.10.2019 r.;
 • przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu ─ działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku publikowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (zwane dalej CPPC), zgodnie z wymaganiami POPC; termin realizacji do dnia 15.10.2019 r.;
 • konsultacje i wsparcie udzielane zespołowi ORE w kontaktach z organami realizującymi nabór i ocenę wniosków oraz nadzorującymi ten proces oraz aktualizacje opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i uwagami zgłoszonymi za pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane we wdrażanie projektów unijnych, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności do wnoszenia poprawek
  i uzupełnień w opracowaniu mających na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami POPC.

 

 

 Szacunkowe koszty realizacji usługi powinny uwzględniać pełny zakres kosztów i być wyrażone w wartościach ceny netto oraz brutto.

ETAP

Usługa

Koszt netto

Koszt brutto*

1.

Opracowanie modyfikacji Studium Wykonalności Projektu PDS zgodnie z wymaganiami dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (zwanego dalej POPC)

 

 

2.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu  ─ działanie 2.2  „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, w ramach POPC wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku publikowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (zwane dalej CPPC), zgodnie z wymaganiami POPC

3.

a) konsultacje i wsparcie udzielane zespołowi ORE w kontaktach z organami realizującymi ocenę wniosku;

b) aktualizacje opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i uwagami zgłoszonymi za pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane we wdrażanie projektów unijnych, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności do wnoszenia poprawek i uzupełnień w opracowaniu mających na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami POPC.

 

Łączny koszt usługi

 

 

*Koszt brutto obejmuje w przypadku czynnych podatników VAT podatek od towarów i usług (VAT), a w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej obligatoryjne obciążenia publicznoprawne (po stronie Zleceniodawcy
i Zleceniobiorcy) w szczególności, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zaznaczamy, że niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, służy jedynie rozpoznaniu rynku.

Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia:

Zamawiający przewiduje świadczenie usługi poza siedzibą Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji spotkań z zespołem projektowym w siedzibie Zamawiającego nie więcej niż raz w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnienie będzie musiał wykazać Wykonawca;
 2. b) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 złotych brutto polegającą na opracowaniu studium wykonalności lub biznes planów dla projektu informatycznego realizowanego przez instytucje administracji publicznej i dokumentów aplikacyjnych do procedury konkursowej związanej z dofinansowaniem tego projektu ze środków publicznych;
 3. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli będzie dysponował jedną osobą posiadającą doświadczenie w przygotowaniu studium wykonalności lub biznes planu projektu informatycznego realizowanego przez instytucje administracji publicznej i dokumentów aplikacyjnych do procedury konkursowej związanej z dofinansowaniem tego projektu ze środków publicznych, na podstawie której uzyskano dofinansowanie;
 4. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnienie będzie musiał wykazać Wykonawca.

 Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą
  w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl,
  22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018
  1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” lub na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 oraz
  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.),  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a po jego zakończeniu czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 6. Podanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na etapie szacowania wartości zamówienia;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu;
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Opublikował: Agnieszka Brodowska
Publikacja dnia: 09.10.2019 15:46
Publikacja ostatniej zmiany: 09.10.2019 15:46

Dokument oglądany razy: 69
« inne wpisy