Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na wolne stanowiska pracy referenta lub starszego referenta, lub specjalisty, lub starszego specjalisty

08.08.2018 15:16

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na wolne stanowiska pracy referenta lub starszego referenta, lub specjalisty, lub starszego specjalisty

Liczba osób: 1 osoba

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (jeden etat)

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie – Wydział Administracji

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: bieżąca realizacja zadań w ramach obowiązków, okresowe natężenie wykonywanych zadań.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
 • możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windę.

Do głównych zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta lub starszego referenta, lub specjalisty, lub starszego specjalisty należeć będzie w szczególności:

 1. Obsługa sekretariatu wicedyrektora ośrodka, w tym również głównego księgowego.
 2. Kompleksowa organizacja pracy sekretariatu, w tym prowadzenie kalendarza
 3. Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów.
 5. Sporządzanie wymaganej dokumentacji związanej z pracą sekretariatu.
 6. Monitorowanie terminów realizacji zadań i przekazywanie informacji innym komórkom organizacyjnym.
 7. Tworzenie pozytywnego wizerunku państwowej jednostki organizacyjnej, dla której organem nadzoru jest Minister Edukacji Narodowej.
 8. Sporzadzanie pism wychodzących oraz innych dokumentów wynikających z zakresu wykonywanych i powierzonych zadań.
 9. Ewidencja upoważnień i pełnomocnictw (prowadzenie rejestru).
 10. Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji (umiejętność archiwizowania dokumentacji).
 11. Udział w przygotowaniu informacji i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości i kontroli w celu przekazania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym MEN, Dyrektorowi Ośrodka oraz upoważnionemu wicedyrektorowi.
 12. Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami zewnętrznymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 1. wykształcenie co najmniej średnie lub wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia);
 2. co najmniej trzyletni lub czteroletni, lub pięcioletni staż pracy;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu;
 4. znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej;
 5. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, załatwiania skarg i wniosków;
 6. umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego, obsługi komputera i pakietu MS, bardzo dobra znajomość Office;
 7. umiejętność organizacji pracy własnej, rzetelność i terminowość, odpowiedzialność;
 8. umiejętność argumentowania, umiejętność współpracy;
 9. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 10. korzystanie z pełni praw publicznych;
 11. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 12. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 13. bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres;
 14. samodzielność, rzetelność w pracy;
 15. umiejętność współpracy w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktu;
 16. dyspozycyjność, komunikatywność;
 17. umiejętność archiwizowania dokumentów.

p o ż ą d a n e:

 1. staż pracy: jeden rok w administracji publicznej;
 2. studia podyplomowe z zakresu administracji;
 3. szkolenia w zakresie obsługi sekretariatu;
 4. doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań w jednostkach sektora finansów publicznych lub w innych podmiotach;
 5. znajomość przepisów z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego;
 6. znajomość języka obcego (języka angielskiego lub języka niemieckiego, lub języka francuskiego) na poziomie komunikatywnym.

Wymagane – niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu u obecnego pracodawcy).
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji): oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@ore.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznie. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym
z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. nr 201 lub pok. nr 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko referenta (RWA) lub starszego referenta (StRWA), lub specjalisty (SWA), lub starszego specjalisty (StSWA) do spraw osobowych i płacowych.

Prosimy wskazać stanowisko pracy poprzez podkreślenie danego stanowiska pracy, prosimy nie wpisywać na kopercie danych osobowych).

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu.
Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 08.08.2018 15:16
Publikacja ostatniej zmiany: 09.08.2018 11:09

Dokument oglądany razy: 884
« inne wpisy