Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na wolne stanowiska pracy referenta lub starszego referenta, lub specjalisty, lub starszego specjalisty (do spraw osobowych/kadrowych i/lub płacowych)

08.08.2018 15:35

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na wolne stanowiska pracy referenta lub starszego referenta, lub specjalisty, lub starszego specjalisty do spraw osobowych/kadrowych i/lub płacowych

Liczba osób: 3 osoby

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (trzy etaty)

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie – Zespół Kadr

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: bieżąca realizacja zadań w ramach obowiązków, okresowe natężenie wykonywanych zadań.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
 • możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windę.

Do głównych zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta lub starszego referenta, lub specjalisty, lub starszego specjalisty należeć będzie w szczególności:

 1. Realizowanie zadań związanych z zatrudnianiem pracowników w ośrodku i trwaniem stosunku pracy, w tym w szczególności: kompletowanie dokumentacji pracowników, zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych z uwzględnieniem upoważnień
  i pełnomocnictw, przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy w celu przekazania pracownikom oraz komórce finansowo-księgowej, prowadzenie ewidencji czasu pracy, obsługiwanie elektronicznej bazy danych kadrowych o pracownikach ośrodka.
 2. Realizowanie zadań związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika w ośrodku, przygotowanie stosownych pism w celu uzupełnienia dokumentacji w aktach osobowych oraz w celu przekazania informacji do komórki finansowo-księgowej.
 3. Ustalanie prawa do emerytury i renty pracowników w danym roku budżetowym, przygotowanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych pracowników w celu przekazania jej do ZUS. Archiwizowanie teczek akt osobowych w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej, obsługiwanie elektronicznej bazy danych kadrowych o pracownikach ośrodka.
 4. Udział w tworzeniu projektów wewnętrznych regulacji i usprawnień, mających na celu optymalizację polityki kadrowej Ośrodka, takich jak np. projekty procedur, regulaminów, kwestionariuszy i innych dokumentów mających wpływ na efektywność wykonywanych zadań przez Zespół Kadr.
 5. Weryfikowanie i ewidencjonowanie czasu pracy i absencji pracowników, ustalanie uprawnienia pracowników do urlopów (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego i innych wynikających z przepisów prawa), realizowanie zadań związanych z udzieleniem przez pracodawcę zgody na indywidualny czas pracy, ustalanie uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych, dodatków stażowych i innych świadczeń, obsługiwanie elektronicznej bazy danych kadrowych o pracownikach ośrodka.
 6. Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji.
 7. Udział w przygotowaniu informacji z zakresu stanu i ruchu kadrowego, wynagrodzeń oraz czasu pracy na potrzeby sprawozdawczości i kontroli w celu przekazania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym MEN, Dyrektorowi Ośrodka oraz upoważnionemu wicedyrektorowi oraz innym podmiotom zewnętrznym, tj. m.in. Głównemu Urzędowi Statystycznemu, w tym obsługa platformy w zakresie sprawozdawczości).
 8. Przekazywanie informacji o zatrudnionych w ośrodku pracownikach na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w celu zapewnienia aktualizacji Systemu Informacji Oświatowej, obsługiwanie elektronicznej bazy danych kadrowych o pracownikach ośrodka oraz elektronicznej bazy SIO.
 9. Realizowanie zadań związanych ze zgłaszaniem, wyrejestrowywaniem oraz dokonywaniem zmian w zgłoszeniach pracowników ośrodka do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w celu przekazania aktualnej informacji dla ZUS i komórki finansowo-księgowej.
 10. Wykonywanie zadań związanych z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku mobilizacji i w czasie wojny oraz zawiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
 11. Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami zewnętrznymi.
 12. Monitorowanie zmian w przepisach prawa, m.in. prawa pracy, prawa oświatowego, Karty Nauczyciela. Archiwizowanie dokumentacji.

                                                                                         

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 1. wykształcenie co najmniej średnie lub wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia);
 2. co najmniej trzyletni lub czteroletni, lub pięcioletni staż pracy;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku spraw osobowych lub/i płacowych;
 4. znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej;
 5. znajomość przepisów prawa pracy;
 6. znajomość przepisów emerytalno-rentowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 7. znajomość przepisów oświatowych w zakresie związanym z zatrudnianiem na stanowiskach w placówkach doskonalenia nauczycieli;
 8. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, załatwiania skarg i wniosków oraz zaświadczeń;
 9. umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego, obsługi komputera i pakietu MS, bardzo dobra znajomość Office;
 10. umiejętność organizacji pracy własnej, rzetelność i terminowość;
 11. umiejętność argumentowania, umiejętność współpracy;
 12. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 13. korzystanie z pełni praw publicznych;
 14. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 15. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 16. bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres;
 17. samodzielność, rzetelność w pracy;
 18. umiejętność współpracy w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktu;
 19. dyspozycyjność, komunikatywność;
 20. umiejętność archiwizowania dokumentów.

p o ż ą d a n e:

 1. staż pracy: 1 rok w administracji publicznej,
 2. studia podyplomowe z zakresu prawa pracy,
 3. szkolenia w zakresie kadrowo-płacowym,
 4. znajomość ustawy – Karta Nauczyciela,
 5. doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań w jednostkach sektora finansów publicznych lub w innych podmiotach,
 6. znajomość przepisów z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego,
 7. znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane – niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego pracodawcy).
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweopis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji): oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ore.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznie. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym
z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. nr 201 lub pok. nr 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko: referenta (ZKR) lub starszego referenta (ZKStR) , lub specjalisty (ZKS) , lub starszego specjalisty (ZKStS) do spraw kadrowych (osobowych) i płacowych. Prosimy wskazać stanowisko pracy poprzez podkreślenie danego stanowiska pracy. Prosimy nie wpisywać na kopercie danych osobowych.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia
24 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);
 3. rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu.
Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 08.08.2018 15:35
Publikacja ostatniej zmiany: 09.08.2018 11:03

Dokument oglądany razy: 937
« inne wpisy