Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

13.02.2018 15:46

Wymiar etatu: 1 etat,

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa,

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 • Organizacja szkoleń i konferencji oraz opracowywanie materiałów metodycznych/informacyjnych, głównie dla kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych (MOS).
 • Realizacja postanowień sądów rejonowych o zastosowaniu wobec nieletnich środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296, poz. 1755), w tym w szczególności analiza danych zawartych we wniosku jednostki samorządu terytorialnego, dobór odpowiedniej placówki dla nieletnich z  uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, stanu zdrowia oraz sytuacji życiowej.
 • Merytoryczna i techniczna obsługa systemu teleinformatycznego o którym mowa
  w ww. rozporządzeniu oraz bieżące wsparcie merytoryczne i techniczne jego użytkowników.
 • Redakcja korespondencji, opracowywanie analiz i raportów dotyczących resocjalizacji nieletnich oraz socjoterapii dzieci i młodzieży.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne/pedagogiczne lub pokrewne z kręgu nauk społecznych,
 • minimum 5-letni staż pracy,
 • znajomość problematyki pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie,
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • komunikatywność;
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • stosowanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych),
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

p o ż ą d a n e:

 • znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności dotyczących kształcenia specjalnego i funkcjonowania MOW/MOS,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodku socjoterapeutycznym i/lub resocjalizacyjnym,
 • wykształcenie w zakresie socjoterapii,
 • publikacje własne z zakresu resocjalizacji, socjoterapii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • doświadczenie w obsługiwaniu portali internetowych i platform edukacyjnych,
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń,
 • umiejętność prowadzenia badań, analiz statystycznych i sporządzanie raportów.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny zawierający koncepcję pracy własnej przy realizacji zadań merytorycznych Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922).

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w  siedzibie ORE Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 22 lutego 2018 r.
na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko: Specjalista w  Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii

 Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 22 lutego 2018 r. do godziny 15.00.

 Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Katarzyna Kozera
Publikacja dnia: 13.02.2018 15:46
Publikacja ostatniej zmiany: 13.02.2018 15:46

Dokument oglądany razy: 471
« inne wpisy