Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 18.01.2018 00:00, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: wydruk aktualne

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta

18.01.2018 00:00

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych w projekcie „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

Wymiar etatu: 0,5 etatu (możliwe częściowo wykonywanie pracy w trybie zdalnym)
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty (eksperta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych) będzie należało:

 • Przygotowanie programu i organizacja konferencji, w tym prezentowanie i konsultowanie koncepcji i założeń merytoryczno-dydaktycznych programów nauczania i scenariuszy zajęć do przedmiotów humanistycznych;
 • Udział w pracach sądu konkursowego w obszarze przedmiotów humanistycznych, w tym pełnienie roli przewodniczącego sądu konkursowego;
 • Bieżąca analiza merytoryczna nadsyłanych materiałów konkursowych;
 • Nadzór nad płynnym ocenianiem przez sędziów konkursowych programów nauczania i scenariuszy zajęć w obszarze przedmiotów humanistycznych;
 • Dbanie o zgodność programów nauczania i scenariuszy zajęć z koncepcją i założeniami merytoryczno-dydaktycznymi;
 • Odbiór programów i scenariuszy zajęć w obszarze przedmiotów humanistycznych pod kątem metodycznym, graficznym i edytorskim;
 • Współpraca z zespołem projektowym.

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • wyższe wykształcenie niezbędne do realizacji zadań projektowych w obszarze przedmiotów humanistycznych;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań edukacyjnych;
 • znajomość najnowszych tendencji w edukacji także w zakresie ich praktycznego stosowania w dydaktyce;
 • posługiwanie się technologią informacyjną w zakresie pracy z aplikacjami biurowymi i pocztą elektroniczną;
 • korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

 p o ż ą d a n e:

 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie dydaktyki przedmiotów, których programy podlegają ocenie;
 • kwalifikacje do nauczania przedmiotów, których programy i scenariusze zajęć podlegać będą ocenie,
 • doświadczenie w pełnieniu funkcji konsultanta w placówce doskonalenia nauczycieli lub doradcy metodycznego;
 • doświadczenie w recenzowaniu podręczników szkolnych;
 • doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu programów nauczania;
 • doświadczenie w zakresie stosowania metod aktywizujących, rozwijających postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej;
 • dobra znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 r.);
 • doświadczenie we wdrażaniu innowacji pedagogicznych.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r.,922).

 

 • Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 26 stycznia 2018 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko eksperta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 26 stycznia 2018 r. do godziny 16:00.

 Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej,

 

Opublikował: Katarzyna Kozera
Publikacja dnia: 18.01.2018 00:00
Publikacja ostatniej zmiany: 18.01.2018 00:00

Dokument oglądany razy: 379
« inne wpisy