Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko menadżera w projektach pozakonkursowych pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I i II etap ”

12.01.2018 09:38

Wymiar etatu: cały etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku menadżera projektu będzie należało:

 • Realizacja zadań określonych w harmonogramach projektów, w celu sprawnej realizacji projektu i efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych;
 • Sporządzanie okresowych informacji oraz analiz finansowych niezbędnych do bieżącego monitorowania prawidłowej realizacji projektów;
 • Przygotowywanie modyfikacji wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność;
 • Przygotowywanie dokumentacji finansowej związanej z prowadzeniem postępowań PZP oraz współpraca z komórką prowadzącą zamówienia publiczne;
 • Wypełnianie umów cywilnoprawnych na podstawie ustalonego wzoru zgodnie z obowiązującymi w ORE procedurami, monitorowanie realizacji umów oraz współpraca z wykonawcami umów,
 • Prowadzenie dokumentacji i korespondencji finansowej projektu zgodnie
  z obowiązującymi w ORE wytycznymi celem spełnienia wymogów dotyczących kontroli i audytu oraz archiwizacji.
 • Opisywanie rachunków do umów i faktur zgodnie z przyjętymi procedurami oraz wymogami odpowiednimi dla POWER.
 • Nadzór nad dokumentacją projektu;
 • Bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu.
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami ORE;
 • Wykonywanie innych czynności, pozostających w związku z realizacją powierzonych zadań w ramach projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata w projekcie finansowanym z UE w obszarze rozliczania i sprawozdawczości projektów unijnych;
 • biegła znajomość wytycznych o kwalifikowalności wydatków w projektach pozakonkursowych POWER;
 • biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • podstawowa znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania pożądane:

 • znajomość aplikacji Generator Wniosków aplikacyjnych (SOWA) i systemu elektronicznego do wniosków płatniczych ( SL2014);
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność w realizowaniu zadań;
 • doświadczenie w pracy w zespole;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz.922),

 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 stycznia 2018roku na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko menedżera w projektach pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I i II etap ”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 22 stycznia 2018 roku, do godziny 16:00.

 Procedura naboru składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów,

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne,

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Opublikował: Katarzyna Kozera
Publikacja dnia: 12.01.2018 09:38
Publikacja ostatniej zmiany: 12.01.2018 09:38

Dokument oglądany razy: 192
« inne wpisy