Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Kierownik projektu oraz główny ekspert ds. procedur i realizacji projektów grantowych

08.01.2020 11:14

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisk: Kierownik projektu oraz główny ekspert ds. procedur i realizacji projektów grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19.

Wymiar etatu: 1 etat, na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

Miejsce wykonywania pracy: siedziba ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. Opracowanie ramowych założeń dot. procedury konkursowej, w szczególności w powiązaniu z działaniami projektu pozakonkursowego SCWEW1.
 2. Przygotowanie wytycznych do opisania regulaminu konkursu grantowego oraz koordynowanie merytoryczne prac.
 3. Monitorowanie prac związanych z regulaminem konkursu pod kątem zgodności z fiszką projektu i wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa, w tym regulacjami funkcjonującymi w ORE.
 4. Przygotowanie założeń merytorycznych w zakresie promocji konkursu – odbiorcy, formy.
 5. Opracowywanie programu wydarzeń organizowanych w ramach projektu.
 6. Prowadzenie konsultacji merytorycznych z zakresu modelu funkcjonowania SCWEW i CK, w tym zachowania spójności z projektem SCWEW 1. Informacje dot. projektu SCWEW 1 na stronie ORE https://www.ore.edu.pl/2019/09/o-projekcie-scwew/
 7. Konsultowanie merytoryczne zakresu obowiązków do umów zawieranych w ramach projektu.
 8. Przygotowanie ogólnych założeń dot. sądu konkursowego, składu, zasad pracy, niezbędnej dokumentacji oraz monitorowanie przebiegu jego pracy.
 9. Analiza formalna nadesłanych wniosków grantowych i przekazanie do oceny Sądu Konkursowego.
 10. Przeprowadzenie procedury oceny wniosków przez sąd konkursowy i wyłonienie grantobiorców.
 11. Rozstrzyganie sporów wynikających z procedury konkursowej, regulaminu konkursu oraz Modelu SCWEW.
 12. Przygotowanie narzędzi do monitorowania przebiegu realizacji projektów grantowych.
 13. Pozyskanie i przygotowanie informacji dot. weryfikacji realizacji zadań przez grantobiorców, w tym w szczególności w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego i udziału w działaniach projektu pozakonkursowego.
 14. Opracowanie wniosków z realizacji projektów grantowych dla Centrum Koordynującego.
 15. Koordynowanie prac zespołu projektowego.
 16. Analiza merytoryczna i odbiór produktów oraz weryfikacja osiągania rezultatów projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (zmiana w ogłoszeniu, podpunkt dodano 14.01.2020 r.)
 • 7- letni staż pracy zawodowej;
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze EFS na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania szkoły ogólnodostępnej i szkoły specjalnej;
 • Doświadczenie w obszarze doskonalenia i/lub kształcenia nauczycieli, zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • Doświadczenie w pracy koncepcyjnej, przygotowywaniu modelowych rozwiązań edukacyjnych, prowadzeniu wykładów i warsztatów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.

Pożądane:

 • Umiejętności trenerskie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, itp.;
 • Doświadczenie w przygotowaniu materiałów i publikacji w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów grantowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie, (00-926) ul. Wspólna 2/4;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – IOD@mfipr.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szacowanie wartości zamówienia);
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp, upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które na podstawie umów zawartych z administratorem świadczą na jego rzecz usługi archiwizacyjne, informatyczne i prawne;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu na etapie szacowania wartości zamówienia;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 1. Posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  − prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko: Kierownik projektu oraz główny ekspert ds. procedur i realizacji projektów grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)  nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19 w terminie do 21  stycznia 2020 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 21 stycznia 2020 r. do godziny 16.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 08.01.2020 11:14
Publikacja ostatniej zmiany: 14.01.2020 15:59

Dokument oglądany razy: 268
« inne wpisy