Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Ekspert merytoryczny ds. chemii

24.06.2019 09:24

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. chemii w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w Wydziale Projektów ORE.

Wymiar etatu: 1/2 etatu, na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 października 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy: poza siedzibą ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • weryfikacja scenariuszy 475 e-materiałów z chemii;
 • bieżąca analiza merytoryczna w trakcie tworzenia przez beneficjentów konkursowych 475
  e-materiałów dydaktycznych z chemii (weryfikacja zgodności z przyjętym standardem merytoryczno-dydaktycznym);
 • ciągłe zgłaszanie uwag do poszczególnych partii e-materiałów z chemii;
 • weryfikacja uwzględniania przez beneficjentów konkursowych uwag;
 • odbiór partii e-materiałów z chemii;
 • odbiór ostatecznych wersji 475 e-materiałów dydaktycznych z chemii (weryfikacja zgodności z przyjętym standardem merytoryczno-dydaktycznym) w celu ich publikacji na platformie ORE;
 • ciągła współpraca z beneficjentami konkursowymi opracowującymi e-materiały do chemii (wsparcie w wykonywaniu zadań i wspólne rozwiązywanie problemów, bieżący kontakt mailowy i telefoniczny, przekazywanie wskazówek w zakresie zgodności treści z podstawą programową, przekazywanie wytycznych w zakresie metodyki nauczania danego przedmiotu);
 • bieżąca współpraca z głównym ekspertem ds. interwencji publicznej i głównym ekspertem merytorycznym (wspólne rozwiązywanie problemów);
 • udział w spotkaniach ekspertów i z beneficjentami konkursowymi (omawianie uwag, wyjaśnianie kwestii problematycznych dotyczących e-materiałów z chemii).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
 • co najmniej 5-letni staż pracy;
 • znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania;
 • znajomość treści merytorycznych, dotyczących poruszanych zagadnień w podstawie programowej z chemii;
 • znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e-podręcznikach oraz metodyki
  e-learningu;
 • doświadczenie w opracowywaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych lub podręczników z zakresu przedmiotów przyrodniczych – chemia;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu chemii (minimum 2 lata) w szkole lub placówce oświatowej lub na uczelni).

Pożądane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu chemii (minimum 2 lata) na III lub IV etapie edukacyjnym;
 • doświadczenie w pracy zespołowej (np. zespołów przedmiotowych, problemowych);
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie TIK.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 
  e-mail: iod@miir.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt, którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym 
  na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole
  i audyt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 7. Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
  w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221Kodeksu Pracy jest niezbędne 
  do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Brak własnoręcznych podpisów kandydata/kandydatki ubiegającego/ubiegającej się o zatrudnienie uniemożliwi mu/jej dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko ekspert merytoryczny ds. chemii w projekcie pozakonkursowym „Tworzenie
e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”
w terminie do 8 lipca 2019 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 8 lipca 2019 r. do godziny 16.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 24.06.2019 09:24
Publikacja ostatniej zmiany: 24.06.2019 09:24

Dokument oglądany razy: 273
« inne wpisy