Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Specjalista (oligofrenopedagog lub surdopedagog lub tyflopedagog) w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

08.05.2019 14:32

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa,  poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Wymiar etatu: 1/2  etatu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 • Przygotowywanie, opracowywanie oraz opiniowanie materiałów merytorycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym analiza, recenzja i weryfikacja materiałów zlecanych do opracowania, w ramach realizacji powierzonych zadań.
 • Analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i merytorycznych dotyczących wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Organizacja techniczna i merytoryczna oraz prowadzenie spotkań, seminariów, konferencji i innych wydarzeń w ramach prac Wydziału.
 • Prowadzenie konsultacji dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie upowszechnianych narzędzi diagnostycznych.
 • Merytoryczna współpraca z ekspertami i trenerami, opracowywanie programów i materiałów do prowadzenia szkoleń.
 • Weryfikacja i nadawanie uprawnień do korzystania z elektronicznych wersji narzędzi diagnostycznych.
 • Moderowanie sieci współpracy i samokształcenia.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w ramach prac Wydziału przy realizacji zaplanowanych zadań.
 • Udział z zespołach, spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych oraz prowadzenie podczas nich wystąpień.
 • Opracowywanie narzędzi do badań edukacyjnych i analizy potrzeb systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym opracowywanie raportów i wyników z badań i analiz.
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, w tym współtworzenie/tworzenie niezbędnych wkładów merytorycznych do dokumentów przetargowych i postępowań wynikających z zamówień publicznych opracowywanych na potrzeby prac Wydziału, aktywna rekrutacja uczestników na wydarzenia organizowane w Wydziale.
 • Tworzenie i aktualizacja prowadzonych baz danych dotyczących organizowanych zadań i wydarzeń.
 • Inne zadania wynikające ze specyfiki prac Wydziału.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 1. Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagog lub surdopedagog lub tyflopedagog.
 2. Minimum 5 letni staż pracy.
 3. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym prowadzeniu i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.
 4. Doświadczenie w organizacji wydarzeń edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań) oraz ich prowadzeniu.
 5. Umiejętność opracowywania materiałów merytorycznych z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 6. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office.

p o ż ą d a n e:

 1. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym znajomość Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.
 2. Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz wytycznych WCAG 2.0.
 3. Znajomość języka angielskiego – B1
 4. Komunikatywność.
 5. Samodzielność i inicjatywa w działaniu.
 6. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.
 7. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.),

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl,
  22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy

z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych

w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy przetwarzanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy;

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 maja 2019 r.  na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko Specjalista – WDPP-pedagog (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyglopedagog)”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 22 maja 2019 r. do godziny 16:00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej,

4) (inne) nie dotyczy

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 08.05.2019 14:32
Publikacja ostatniej zmiany: 08.05.2019 14:32

Dokument oglądany razy: 471
« inne wpisy