Główny ekspert merytoryczny ds. funkcjonowania SCWEW

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata stanowisko Główny ekspert merytoryczny ds. funkcjonowania SCWEW
w Wydziale  Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Wymiar etatu: 0,50 etatu

Planowana data zatrudnienia: od podpisania umowy do 28.02.2023 r. (pierwsza umowa na okres próbny).

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa/ zadaniowy system pracy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

Realizacja zadań merytorycznych projektu, w tym w szczególności związanych z procesem weryfikacji Modelu SCWEW, jego monitorowania i ewaluacji oraz przygotowania publikacji i materiałów dla Liderów i kadry SCWEW, w tym w szczególności:

 • Opracowanie wymagań merytorycznych wobec ekspertów w tym ekspertów zewnętrznych, realizujących zadania w ww obszarach.
 • Zgłaszanie kierownikowi projektu pojawiających się zagrożeń związanych z realizacją zadania pod względem merytorycznym.
 • Współpraca z ekspertami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych działań merytorycznych.
 • Monitorowanie działań SCWEW w Lublinie i Świdniku.
 • Opracowywanie programu wydarzeń organizowanych w ramach zadania.
 • Prowadzenie konsultacji merytorycznych z zakresu modelu funkcjonowania SCWEW i CK.
 • Analiza merytoryczna ostatecznej wersji modelu funkcjonowania SCWEW i zadań CK, w tym
  w szczególności w obszarze ewaluacji i zapewnienia jakości.
 • Analiza merytoryczna ofert składanych przez kandydatów na autorów opracowań i ekspertów wykonujących określone zadania.
 • Weryfikacja merytoryczna publikacji i materiałów dla Liderów i kadry SCWEW.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej wyższe;
 • Co najmniej 7 letni staż pracy;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Doświadczenie w obszarze doskonalenia i/lub kształcenia nauczycieli, zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • Doświadczenie w pracy koncepcyjnej, przygotowywaniu modelowych rozwiązań edukacyjnych, prowadzeniu wykładów i warsztatów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
 • Doświadczenie w przygotowaniu materiałów i publikacji w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • Wielozadaniowość;
 • Nastawienie na realizację wyznaczonych celów;
 • Sumienność i odpowiedzialność;
 • Umiejętności organizacyjne, zaangażowanie, samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność zarządzania czasem z wyznaczeniem priorytetów, dobra organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Pożądane:

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • podpisane oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywać się może również na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają wzięcie udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwu Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii ORE (pok.103) lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Główny ekspert merytoryczny ds. funkcjonowania SCWEW do 23.09.2022 r. do godz. 16:00

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 23.09.2022 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie  do 23.09.2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila prosimy wpisać: Oferta pracy na stanowisko Główny ekspert merytoryczny ds. funkcjonowania SCWEW.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.