Ekspert merytoryczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. edukacji wczesnoszkolnej w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w Wydziale Projektów ORE.

Wymiar etatu: 1/2 etatu, na czas określony od dnia podpisania umowy na 3 miesiące (pierwsza umowa na okres próbny), z możliwością przedłużenia do 31 marca 2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: poza siedzibą ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • bieżąca analiza merytoryczna w trakcie aktualizowania przez beneficjentów konkursowych minimum 167 e-materiałów do edukacji wczesnoszkolnej;
 • bieżąca analiza merytoryczna w trakcie tworzenia przez beneficjentów konkursowych minimum 74e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej;
 • ciągłe zgłaszanie uwag do poszczególnych partii aktualizowanych i nowych e-materiałów do edukacji wczesnoszkolnej;
 • weryfikacja uwzględniania przez beneficjentów konkursowych uwag;
 • odbiór partii e-materiałów do edukacji wczesnoszkolnej;
 • odbiór ostatecznych wersji minimum 241 e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej (weryfikacja zgodności z przyjętymi standardami merytoryczno-dydaktycznymi) w celu ich publikacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej;
 • ciągła współpraca z beneficjentami konkursowymi aktualizującymi i opracowującymi e-materiały do edukacji wczesnoszkolnej (wsparcie w wykonywaniu zadań i wspólne rozwiązywanie problemów, bieżący kontakt mailowy i telefoniczny, przekazywanie wskazówek w zakresie zgodności treści z podstawą programową, przekazywanie wytycznych w zakresie metodyki nauczania edukacji wczesnoszkolnej);
 • bieżąca współpraca z głównym ekspertem ds. interwencji publicznej i głównym ekspertem merytorycznym (wspólne rozwiązywanie problemów);
 • udział w spotkaniach ekspertów i z beneficjentami konkursowymi (omawianie uwag, wyjaśnianie kwestii problematycznych dotyczących e-materiałów do edukacji wczesnoszkolnej).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie;
 • co najmniej 5-letni staż pracy;
 • doświadczenie w opracowaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych lub podręczników z zakresu edukacji wczesnoszkolnej;
 • znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e-podręcznikach oraz metodyki e-learningu;
 • znajomość treści merytorycznych dotyczących poruszanych zagadnień w podstawie programowej z edukacji wczesnoszkolnej;
 • znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu edukacji wczesnoszkolnej (minimum 2 lata) w szkole lub placówce oświatowej lub na uczelni;
 • obsługa MS Office.

Pożądane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,
 • doświadczenie w pracy zespołowej (np. zespołów przedmiotowych, problemowych),
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie TIK,
 • znajomość języka angielskiego,
 • współpraca w zespole,
 • wielozadaniowość,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e‑mail: iod@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywać się może również na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt, którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko eksperta merytorycznego ds. edukacji wczesnoszkolnej w projekcie pozakonkursowym „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w terminie do 8.10.2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 8.10.2021 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 8.10. 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila prosimy wpisać: Oferta pracy na stanowisko eksperta merytorycznego ds. edukacji wczesnoszkolnej w projekcie pozakonkursowym „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III”.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.