Ekspert ds. zgodności z podstawą programową

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Ekspert ds. zgodności z podstawą programową w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00-0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymiar etatu: 0,6 etatu Miejsce wykonywania pracy: Warszawa/praca poza siedzibą ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Ekspert ds. zgodności z podstawą programową będzie należało m.in:

 1. współpraca z ekspertami branżowymi weryfikującymi prototypy i wersje ostateczne 800 e-zasobów i programów nauczania dla umiejętności dodatkowych w zakresie zgodności z podstawą programową (bieżący kontakt i przekazywanie wskazówek w zakresie zgodności treści z podstawą programową,);
 2. analiza danych, w tym z konsultacji społecznych pod kątem zgodności z podstawą programową;
 3. analiza prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów pod kątem zgodności z podstawą programową;
 4. przekazywanie wskazówek i wytycznych do ekspertów merytorycznych i beneficjentów konkursowych w zakresie zgodności e-zasobów z podstawą programową ;
 5. weryfikacja programów nauczania dla umiejętności dodatkowych pod kątem zgodności z nową podstawą programową i przekazanie uwag;
 6. weryfikacja prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów, pod kątem zgodności z podstawą programową, w celu przekazania interesariuszom do przeprowadzenia konsultacji społecznych (po uwzględnieniu uwag);
 7. udział w spotkaniach zespołu ekspertów (omawianie uwag, wyjaśnianie kwestii problematycznych w zakresie zgodności e-zasobów z podstawą programową);
 8. nadzór nad opracowywaniem materiału merytorycznego spotkań ze szkołami w kontekście konkretnego zawodu/kwalifikacji i jego zgodności z podstawą programową;
 9. opracowanie modułu dotyczącego prezentacji e-zasobów w kontekście przepisów prawa oświatowego i zgodności z podstawami programowymi;
 10. konsultacje podczas przeprowadzenia 16 spotkań w obszarze realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe z zakresu kształcenia zawodowego;
 2. Co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym 3 letni staż pracy w obszarze szkolnictwa branżowego;
 3. Znajomość zagadnień związanych z prawem oświatowym, w tym z reformą systemu oświaty ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 4. Znajomość podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
 5. Doświadczenie w pracach nad opracowywaniem podstaw programowych;
 6. Znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e-podręcznikach oraz metodyki e-learningu;
 7. Umiejętność opracowywania i redagowania dokumentów merytorycznych, informacji, procedur i instrukcji;

pożądane:

 1. Doświadczenie w opracowaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych oraz podręczników dla nauczycieli;
 2. Znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym;
 3. udział w pracach problemowych zespołów przedmiotowych;
 4. Wysokie kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 5. Znajomość języka angielskiego;
 6. Dokładność;
 7. Skrupulatność;
 8. Dobra organizacja pracy;
 9. Umiejętność dzielenia się wiedzą.
 10. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 11. Biegła obsługa MS Office;
 12. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres;
 13. Komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy

i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 2. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania   lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty, w tym załączniki (skany zaświadczeń, dyplomy, świadectwa pracy, itp.) należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na adres mailowy rekrutacje@ore.edu.pl lub osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202)

w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. zgodności z podstawą programową w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie do 13.08.2021 r.

W przypadku składania dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty – dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 13.08. 2021 r. do godziny 16:00

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 13.08.2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. zgodności z podstawą programową w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
3) rozmowy kwalifikacyjnej,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.