Ekspert ds. prowadzenia konsultacji społecznych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Ekspert ds. prowadzenia konsultacji społecznych w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00-0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa siedziba ORE/praca poza siedzibą ORE

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Ekspert ds. prowadzenia konsultacji społecznych będzie należało m.in:

 1. udział w pracach nad stworzeniem bazy podmiotów, do których zostaną przesłane prototypy e-zasobów do kształcenia zawodowego;
 2. opracowanie narzędzia do monitorowania procesu konsultacji społecznych;
 3. przekazywanie podmiotom z bazy prototypów e-zasobów do konsultacji i bieżące prowadzenie zestawień przekazanych e-zasobów oraz uaktualnianie ich;
 4. nadzór nad postępem konsultacji społecznych i raportowanie do głównego eksperta merytorycznego;
 5. sygnalizowanie do eksperta ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi problemów i zagrożeń wynikających z przebiegu konsultacji (np. m.in. brak dostępności do e-zasobu, itp.);
 6. weryfikacja zgłaszanych uwag, bieżące odpowiadanie na pytania osób biorących udział w konsultacjach społecznych;
 7. systematyczne przekazywanie uwag w formie raportów cząstkowych z konsultacji społecznych ekspertom ORE celem przekazania beneficjentom konkursowym (konieczne jest przeanalizowanie każdego zgłoszenia i przekazanie do właściwego eksperta i beneficjenta konkursowego);
 8. współpraca z ekspertami branżowymi weryfikującymi prototypy e-zasobów;
 9. opracowanie raportu końcowego z procesu konsultacji społecznych;
 10. opracowanie modułu programu w ramach upowszechniania e-zasobów pod kątem przeprowadzonych konsultacji społecznych i jego bieżące uaktualnianie;
 11. udział w spotkaniu przygotowującym do działań upowszechniających w kontekście prowadzonych konsultacji społecznych;
 12. bieżąca konsultacja merytoryczna podczas realizacji działań upowszechniających;
 13. inne zadania zlecone przez kierownika projektu i głównego eksperta merytorycznego wynikające z zadań realizowanych w ramach projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 5 lat stażu pracy.
 3. Doświadczenie w koordynowaniu prac zespołów zadaniowych.
 4. Doświadczenie w obsłudze mediów społecznościowych.

pożądane:

 1. minimum 4 lata stażu pracy w realizacji projektów współfinansowanych z EFS we współpracy z wykonawcami zewnętrznymi;
 2. doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, wymagających efektywnej współpracy kilku instytucji;
 3. umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 4. wysokie kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 5. zdolność analitycznego myślenia i precyzyjność;
 6. biegła obsługa ms office;
 7. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres;
 8. znajomość języka angielskiego;
 9. komunikatywność;
 10. dokładność;
 11. skrupulatność;
 12. dobra organizacja pracy;
 13. umiejętność dzielenia się wiedzą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywać się może również na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
  • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwu Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wszystkie złożone dokumenty, w tym załączniki (skany zaświadczeń, dyplomy, świadectwa pracy, itp.) należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na adres mailowy rekrutacje@ore.edu.pl lub osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. prowadzenia konsultacji społecznych w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie do 18 marca 2022 r.

W przypadku składania dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty – dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 18 marca 2022 r.  do godziny 16:00

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 18 marca 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. prowadzenia konsultacji społecznych w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.