To jest post archiwalny z dnia: 5 stycznia 2023, 11:52,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Starszy Specjalista w Zespole Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko starszego specjalisty w Zespole  Edukacji Historycznej  i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich .

Wymiar etatu: 1 etat (pierwsza umowa na okres próbny)
Miejsce wykonywania pracy: ORE w Warszawie.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku  specjalisty będzie należało
w szczególności:

 1. Inicjowanie działań służących wypracowywaniu modelowych rozwiązań, nowych metod i form pracy z uczniami oraz sprawdzaniu ich skuteczności, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych w zakresie edukacji historycznej, wychowania do wartości i kształtowania postaw patriotycznych.
 2. Tworzenie i wspieranie funkcjonowania ogólnopolskich sieci eksperckich działających
  w obszarze edukacji historycznej, wychowania patriotycznego, wychowania do wartości.
 3. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój edukacji historycznej, edukacji obywatelskiej i wychowania do wartości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek historia;
 • minimum 6-letni staż pracy;
 • znajomość polityki edukacyjnej oraz kierunków rozwoju systemu edukacji
  w Polsce;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres
 • umiejętność redagowania dokumentów merytorycznych, informacji, procedur i instrukcji;
 • zdolność analitycznego myślenia i precyzyjność;
 • wielozadaniowość,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność.

p o ż ą d a n e:

 • przygotowanie pedagogiczne;
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi;
 • doświadczenie w organizacji szkoleń i/lub zarządzaniu projektami edukacyjnymi;
 • znajomość polityki edukacyjnej Unii Europejskiej i Rady Europy w obszarze edukacji historycznej i obywatelskiej;
 • znajomość metodyki nauczania zdalnego;
 • znajomość prawa oświatowego, w tym w szczególności aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/ C1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do   dnia 20 stycznia 2023 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty  w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 20 stycznia 2023 r. do godziny 16.00

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty
w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej