To jest post archiwalny z dnia: 3 stycznia 2024, 09:45,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Starszy specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę (pierwsza umowa na okres próbny)

Miejsce wykonywania pracy: zadaniowo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. Realizowanie zadań związanych z utrzymaniem trwałości projektu Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą: koordynowanie zadań Centrum Koordynującego funkcjonującego w ORE (CK-ORE), przygotowanie koncepcji procesu zachowania trwałości projektu, koordynowanie prac zespołu ekspertów stanowiących zasób merytoryczny CK-ORE, upowszechnianie zasobów związanych z organizacją i funkcjonowaniem SCWEW, realizacja wsparcia dla przedszkoli, szkół i placówek specjalnych przygotowujących się do pełnienia roli SCWEW, weryfikacja opracowanych narzędzi systemu zapewnienia jakości wsparcia realizowanego przez przedszkola, szkoły i placówki specjalne, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 2. Przygotowywanie, opracowywanie merytoryczne oraz opiniowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu specjalistycznego wsparcia przez szkoły/placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
 3. Przygotowywanie programów kursów doskonalących, wspierających szkoły i placówki w realizacji zadań z zakresu specjalistycznego wsparcia przez szkoły/placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
 4. Organizacja techniczna i merytoryczna oraz prowadzenie spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji oraz innych wydarzeń w ramach prac Wydziału/CK-ORE, w szczególności z zakresu specjalistycznego wsparcia przez szkoły/placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
 5. Merytoryczna współpraca z ekspertami i trenerami działającymi na rzecz projektu Budowanie skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą w ramach Działania 01.06 Edukacja włączająca.
 6. Udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji zaplanowanych zadań Wydziału.
 7. Redagowanie korespondencji, opracowywanie analiz i raportów dotyczących realizowanych zadań.
 8. Udział w zespołach, spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych oraz przygotowywanie i prezentowanie wystąpień w ramach zadań CK-ORE (wykładów, prelekcji).
 9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji podejmowanych działań zgodnie ze standardami przyjętymi w Ośrodku Rozwoju Edukacji.
 10. Prowadzenie spraw organizacyjnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
 11. Inne zadania wynikające ze specyfiki prac Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki i/lub pedagogiki specjalnej i/lub psychologii.
 2. Minimum 6-letni staż pracy.
 3. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki specjalnych/zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, diagnozy funkcjonalnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej, uniwersalnego projektowania, zdrowia psychicznego.
 4. Znajomość Modelu SCWEW.
 5. Doświadczenie w pracy w zakresie specjalistycznego wsparcia na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
 6. Znajomość platform umożliwiających organizację pracy w chmurze.
 7. Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu wydarzeń edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań) oraz ich prowadzeniu;
 8. Doświadczenie w koordynowaniu pracy grup roboczych, zespołów zadaniowych, realizujących zadania w zakresie specjalistycznego wsparcia na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
 9. Znajomość przepisów prawa oświatowego, przepisów w zakresie zamówień publicznych, wytycznych WCAG 2.0.
 10. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office.

pożądane:

 1. Znajomość języka angielskiego – B1
 2. Komunikatywność.
 3. Kreatywność.
 4. Umiejętność prowadzenia szkoleń i warsztatów.
 5. Umiejętność współpracy w zespole.
 6. Samodzielność i inicjatywa w działaniu.
 7. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 8. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10 stycznia 2024 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie  ̶  Oferta pracy na stanowisko Starszy specjalista – WSPE.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 10 stycznia 2024 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 10 stycznia 2024 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko Starszy specjalista – WSPE.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.