To jest post archiwalny z dnia: 19 grudnia 2023, 15:13,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę (pierwsza umowa na okres próbny)

Miejsce wykonywania pracy: siedziba ORE

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. Przygotowywanie, opracowywanie merytoryczne oraz opiniowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym analiza, recenzja i weryfikacja materiałów zlecanych do opracowania, w ramach realizacji powierzonych zadań.
 2. Realizowanie zadań związanych z utrzymaniem trwałości projektu Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą: koordynowanie zadań Centrum Koordynującego funkcjonującego w ORE (CK-ORE), w tym upowszechnianie zasobów związanych z organizacją i funkcjonowaniem SCWEW, realizacja wsparcia dla przedszkoli, szkół i placówek specjalnych przygotowujących się do pełnienia roli SCWEW, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 3. Merytoryczna współpraca z ekspertami i trenerami działającymi na rzecz projektu Budowanie skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą w ramach Działania 01.06 Edukacja włączająca. 
 4. Przygotowywanie programów kursów doskonalących, wspierających szkoły i placówki w realizacji zadań z zakresu edukacji włączającej i wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia dziecka i rodziny.
 5. Organizacja techniczna i merytoryczna oraz prowadzenie spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji oraz innych wydarzeń dla statutowych odbiorców działań w ramach prac Wydziału, w tym z zakresu specjalistycznego wsparcia przez szkoły/placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, edukacji włączającej, wczesnego wspomagania rozwoju.
 6. Merytoryczna współpraca z ekspertami i trenerami, opracowywanie programów i materiałów do prowadzenia szkoleń.
 7. Udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji zaplanowanych zadań Wydziału.
 8. Redagowanie korespondencji, opracowywanie analiz i raportów dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 9. Udział w zespołach, spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych oraz przygotowywanie i prezentowanie wystąpień (wykładów, prelekcji).
 10. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji podejmowanych działań zgodnie ze standardami przyjętymi w Ośrodku Rozwoju Edukacji.
 11. Prowadzenie spraw organizacyjnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
 12. Inne zadania wynikające ze specyfiki prac Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki i/lub pedagogiki specjalnej i/lub psychologii.
 2. Minimum 5 letni staż pracy.
 3. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki specjalnych/zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, diagnozy funkcjonalnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uniwersalnego projektowania.
 4. Doświadczenie w pracy w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej i/lub przedszkolu/szkole/placówce specjalnej z dziećmi/uczniami ze specjalnymi/zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, organizacji kształcenia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej.
 5. Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu wydarzeń edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań) oraz ich prowadzeniu.
 6. Umiejętność opracowywania materiałów merytorycznych z zakresu edukacji włączającej.
 7. Predyspozycje do wystąpień publicznych.
 8. Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz wytycznych WCAG 2.0.
 9. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office.

pożądane:

 1. Znajomość języka angielskiego – B1
 2. Komunikatywność.
 3. Kreatywność.
 4. Umiejętność prowadzenia szkoleń i warsztatów.
 5. Umiejętność współpracy w zespole.
 6. Samodzielność i inicjatywa w działaniu.
 7. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 8. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.),

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji
  w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy

z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych

w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy przetwarzanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo
  do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy;

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 3 stycznia 2024 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie  ̶ Oferta pracy na stanowisko Specjalista – WSPE.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 3 stycznia 2024 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 3 stycznia 2024 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalista – WSPE.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.