To jest post archiwalny z dnia: 12 czerwca 2024, 15:36,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Specjalista w Wydziale Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Wymiar etatu: 2, umowa o pracę,
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. Realizowanie zadań Wydziału Profilaktyki i Promocji Zdrowia wynikających z przyjętego planu pracy ORE.
 2. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i doskonalenie kadry systemu wspomagania szkół i placówek
 3. Udział w pracach na rzecz organizowania wsparcia placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.
 4. Projektowanie, organizowanie i realizowanie form doskonalenia dla pracowników oświaty z zakresu oddziaływań profilaktycznych w szkole i placówce, w tym warsztatów, konferencji, szkoleń w formie stacjonarnej i on-line.
 5. Opracowywanie koncepcji materiałów edukacyjnych oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych, metodycznych, merytorycznych dotyczących profilaktyki przeznaczonych do upowszechniania w formie drukowanej i elektronicznej
 6. Inicjonowanie, projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w szkole i placówkach.
 7. Podejmowanie inicjatyw służących współpracy różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży w celu wsparcia szkół i placówek w oddziaływaniach wychowawczo-profilaktycznych.
 8. Opiniowanie projektów, programów, materiałów z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia nadsyłanych do rekomendacji ORE.
 9. Inicjowanie rozwiązań służących wypracowywaniu nowych metod i form pracy z uczniami oraz sprawdzaniu ich skuteczności w działaniu szkoły, a także nabywaniu przez nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych w obszarze profilaktyki oraz promocji zdrowia;
 10. Upowszechnianie programów profilaktycznych, standardów jakości działań oraz skutecznych strategii profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej;
 11. Udział w zespołach zadaniowych tworzonych przez Dyrektora ORE.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych zgodnie z podległością służbową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, psychologia, nauki społeczne lub pokrewne
 • co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • znajomość tematyki profilaktyki zachowań ryzykownych/ problemowych dzieci i młodzieży, uzależnień,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności dotyczących obszaru promocji zdrowia i profilaktyki w szkole oraz wsparcia systemu oświaty
 • dobra znajomość pakietu MS Office i narzędzi TIK,

Pożądane:

 • doświadczenie pracy w systemie oświaty,
 • doświadczenie w prowadzeniu form doskonalenia dla nauczycieli,
 • doświadczenie w realizacji lub znajomość programu/- ów rekomendowanego/-ych przez System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,
 • publikacje własne/współautorstwo z obszaru profilaktyki, wychowania, promocji zdrowia,
 • znajomość języka obcego j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • rzetelność,
 • komunikatywność
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • chęć uczenia się oraz nastawienie na rozwój i stałe poszerzanie wiedzy zawodowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 4. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
  (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji
  w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 1 lipca 2024 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Wydziale Profilaktyki i Promocji Zdrowia”

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 1 lipca 2024 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: „Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Wydziale Profilaktyki i Promocji Zdrowia”.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. Weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne wymagane dokumenty),
 2. Analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. Rozmowy kwalifikacyjnej