To jest post archiwalny z dnia: 20 sierpnia 2021, 11:21,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Specjalista w Wydziale Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.

Wymiar etatu: 1 etat (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny).

Miejsce pracy: siedziba ORE/ Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 1. realizowanie zadań Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego wynikających z przyjętego planu pracy ORE;
 2. diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i doskonalenie kadry systemu wspomagania szkół i placówek w zakresie doradztwa zawodowego;
 3. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół w obszarze doradztwa zawodowego;
 4. inicjowanie, projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących doradztwa zawodowego;
 5. organizowanie, w tym prowadzenie prezentacji, szkoleń, seminariów i konferencji w obszarze doradztwa zawodowego;
 6. projektowanie i realizacja szkoleń w formie on-line w obszarze doradztwa zawodowego;
 7. przygotowywanie materiałów informacyjnych, metodycznych, merytorycznych dotyczących doradztwa zawodowego przeznaczonych do upowszechniania w formie drukowanej i elektronicznej;
 8. współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju, podnoszenia jakości i promocji doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 9. współpraca merytoryczna w obszarze doradztwa zawodowego z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe;
 10. zapewnienie trwałości zrealizowanych projektów systemowych pozakonkursowych z zakresu doradztwa zawodowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe:
  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego
   albo
  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika, polityka społeczna i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
   albo
  • studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego.
 2. Staż zawodowy – minimum 5 lat.
 3. Doświadczenie zawodowe (minimum 2-letnie) na stanowisku doradcy zawodowego/ osoby koordynującej działaniami z zakresu doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych.
 4. Dobra znajomość pakietu MS Office.
 5. Doświadczenie w obsłudze platform e-learningowych, w tym Moodle.
 6. Znajomość rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego.

pożądane:

 1. Znajomość zagadnień związanych z prawem oświatowym, w tym z reformą systemu oświaty ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego, kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 2. Znajomość podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 3. Znajomość przepisów prawa unijnego związanego z realizacją projektów współfinansowanych z EFS.
 4. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS
 5. Znajomość przepisów z obszaru zamówień publicznych.
 6. Znajomość języka angielskiego.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasową
 8. Wielozadaniowość
 9. Obowiązkowość
 10. Sumienność
 11. Samodzielność
 12. Umiejętność pracy zespołowej
 13. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy jeśli kandydat podał takie dane w dokumentach aplikacyjnych, o treści: Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją pracowników

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 1. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie, podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/ kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31 sierpnia 2021.r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko SPECJALISTA – WDEZ.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 31 sierpnia2021 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 31 sierpnia 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: SPECJALISTA – WDEZ

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 • weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 • analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 • rozmowy kwalifikacyjnej.