To jest post archiwalny z dnia: 27 maja 2024, 09:22,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Specjalista w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje 2 kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Diagnozy i Współpracy
z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP).

Wymiar etatu 1 pracownika – 40 godz. tyg.

Miejsce pracy: siedziba ORE

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 1. Wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie realizacji ich zadań w obszarze poradnictwa, diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Przygotowywanie, opracowywanie merytoryczne oraz opiniowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym analiza, weryfikacja materiałów zlecanych do opracowania, w ramach realizacji powierzonych zadań.
 3. Przygotowywanie programów form doskonalenia skierowanych do kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Realizowanie zadań związanych organizacją techniczną i merytoryczną, nadzorowaniem i prowadzeniem różnych form doskonalenia.
 5. Merytoryczna współpraca z ekspertami i trenerami, opracowywanie programów i materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń.
 6. Opracowywanie analiz i raportów dotyczących poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 7. Realizowanie zadań związanych z utrzymaniem trwałości projektów.
 8. Wspieranie uczestników i koordynatora w działaniu sieci współpracy dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 9. Wykonywanie innych zadań, zgodnych z kompetencjami, związanych z pracami Wydziału.
 10. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki i/lub pedagogiki specjalnej i/lub psychologii.
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy.
 3. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oceny funkcjonalnej, edukacji włączającej, uniwersalnego projektowania.
 4. Doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i/lub przedszkolu/szkole ogólnodostępnej i/lub przedszkolu/szkole/placówce specjalnej z dziećmi/uczniami ze specjalnymi/zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej.
 5. Doświadczenie w organizacji wydarzeń edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań) oraz ich prowadzeniu.
 6. Doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, prowadzenia konferencji, szkoleń, warsztatów.
 7. Umiejętność opracowywania materiałów merytorycznych z zakresu edukacji włączającej i/lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej i/lub poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 8. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office.

pożądane:

 1. Znajomość Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.
 2. Znajomość Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 3. Znajomość wytycznych WCAG 2.2.
 4. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.
 5. Bardzo dobra organizacja czasu pracy własnej.
 6. Komunikatywność, odpowiedzialność.
 7. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 8. Inicjatywa i samodzielność w działaniu.
 9. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 3. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
  (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji
  w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 6 czerwca 2024 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Specjalista – WDPP.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 6 czerwca 2024 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko: Specjalista – WDPP.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. Weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne wymagane dokumenty),
 2. Analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. Rozmowy kwalifikacyjnej.