To jest post archiwalny z dnia: 10 maja 2023, 10:37,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Specjalista ds. umów i zamówień publicznych w Zespole Umów i Zamówień Publicznych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa  poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. umów i zamówień publicznych w Zespole Umów i Zamówień Publicznych

llość osób: 1 osoba

Wymiar etatu: pełny etat

Pierwsza umowa na okres próbny

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. umów i zamówień publicznych w Zespole Umów i Zamówień Publicznych należeć będzie:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane) na podstawie przepisów ustawy Pzp (krajowych i unijnych) oraz wewnętrznych procedur poniżej 130.000 złotych, w tym m.in.:
 • przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad całością dokumentacji związanej
  z prowadzonymi postępowaniami oraz jej archiwizacja (opracowywanie ogłoszeń
  zamówień publicznych oraz SWZ / Regulaminów / Zaproszeń, projektów umów
  w sprawach zamówień publicznych);
 • publikacja dokumentów oraz korespondencja z wykonawcami zgodnie z ustawą Pzp
  i obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, obsługa platformy SmartPzp;
 • analiza ofert oraz dokumentów pod względem formalno-prawnym oraz wyliczeń rachunkowych;
 • sporządzanie protokołów postępowań i prowadzenie rejestrów i sporządzanie zestawień
  prowadzonych postępowań;
 • udział w pracach komisji przetargowych, współpraca z pracownikami merytorycznymi;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi ORE w celu przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wprowadzanie danych do rejestrów prowadzonych przez Zespół Umów i Zamówień Publicznych,
 • opracowywanie, aktualizowanie oraz sporządzenie informacji dotyczących planu zamówień publicznych,
 • obsługa elektronicznych narzędzi zakupowych niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego,
 • zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 5-letni staż pracy związany z pracą w zamówieniach publicznych na stanowisku Specjalisty
 • znajomość prawa krajowego z zakresu zamówień publicznych, zwłaszcza nowej ustawy Pzp;
 • umiejętność prowadzenia postępowań krajowych i unijnych;
 • znajomość platformy SmartPzp;
 • umiejętność pracy w programach MS Office, komputerowych baz danych;
 • zaangażowanie i determinacja w realizacji celów;
 • umiejętne planowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy;
 • uczciwość, rzetelność, skrupulatność, terminowość i odpowiedzialność w wykonywaniu pracy;

p o ż ą d a n e:

 • odbyte szkolenia z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność współpracy w zespole oraz osobami na różnych szczeblach organizacji;
 • łatwość uczenia się oraz nastawienie na rozwój i stałe poszerzanie wiedzy zawodowej;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty
w terminie do 25 maja 2023 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. umów i zamówień publicznych w Zespole Umów i Zamówień Publicznych.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 25 maja 2023 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 25 maja 2023 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. umów i zamówień publicznych w Zespole Umów i Zamówień Publicznych.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej