To jest post archiwalny z dnia: 20 maja 2022, 11:30,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Specjalista ds. płac w Wydziale Finansowo-Księgowym

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. płac w Wydziale Finansowo-Księgowym.

Ilość osób: 1 osoba

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. płac należeć będzie:

 • przygotowywanie danych niezbędnych do planowania funduszu płac,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
 • naliczanie wynagrodzeń osobowych pracowników,
 • sporządzanie list płac w zakresie umów cywilnoprawnych,
 • weryfikowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania i innych spraw wynikających ze stosunku pracy,
 • przygotowanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 • sporządzanie informacji podatkowych (PIT),
 • sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji ZUS oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
 • bieżące wprowadzanie zmian dotyczących pracowników w programach finansowo-kadrowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z naliczaniem płac,
 • biegła znajomość pakietu biurowego MS OFFICE,
 • znajomość programu sprawozdawczego GUS,
 • znajomość programu Płatnik,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy – Kodeks Pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o finansach publicznych, znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość regulacji prawnych dotyczących umów cywilnoprawnych,
 • dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

pożądane:

 • doświadczenie w naliczaniu płac z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.

Wymagane podpisane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;
 • oświadczenie kandydata o treści „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji moich danych osobowych, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalisty w Zespole Kadr.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii (pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 31 maja 2022 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. płac w Wydziale Finansowo-Księgowym.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 31 maja 2022 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu podpisanych skanów dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 31 maja 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. płac w Wydziale Finansowo-Księgowym.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.