To jest post archiwalny z dnia: 28 maja 2021, 12:13,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Specjalista ds. grantowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, współfinansowanego ze środków EFS.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, współfinansowanego ze środków EFS.

Wymiar etatu: 1 etat (umowa na czas określony do 30.09.2023 r., pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny).

Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. grantowych będzie należało:

 1. Przygotowanie dokumentacji konkursowej zgodnie z propozycjami ekspertów.
 2. Opracowanie zawartości formularzy aplikacyjnych, a także opracowanie dodatkowych instrukcji związanych z wykorzystaniem tych formularzy przez potencjalnych grantobiorców.
 3. Udział w pracach zespołu ekspertów (komisja konkursowa).
 4. Przygotowanie wsadu do regulaminu konkursu grantowego we współpracy z pozostałymi ekspertami merytorycznymi oraz koordynatorem merytorycznym zadania.
 5. Przygotowanie wsadu merytorycznego do procedury konkursowej w zakresie monitorowania i rozliczania realizacji projektu grantowego.
 6. Przygotowanie propozycji merytorycznej w zakresie materiałów promocyjnych spełniających warunki WCAG.
 7. Przygotowanie dokumentacji sądu konkursowego, zgodnej z założeniami koordynatora merytorycznego zadania.
 8. Wstępna analiza wniosków, wsparcie sądu konkursowego w zakresie oceny wniosków.
 9. Przygotowanie narzędzi do monitorowania przebiegu realizacji projektów grantowych.
 10. Wspieranie pracy zespołu monitorującego i dokumentowanie przebiegu monitorowania.
 11. Pozyskanie i przygotowanie informacji dot. weryfikacji realizacji zadań przez grantobiorców.
 12. Weryfikacja rezultatów, produktów oraz przygotowanie dokumentacji do rozliczenia grantów.
 13. Prowadzenie bieżącej dokumentacji grantów.
 14. Udział w pracach zespołu ekspertów (komisja konkursowa).
 15. Weryfikacja formalna i ocena formalna wniosków.
 16. Prowadzenie monitorowania i rozliczania realizacji projektu grantowego.
 17. Analiza materiałów promocyjnych pod katem spełniania warunków WCAG.
 18. Prowadzenie dokumentacji sądu konkursowego, zgodnej z założeniami koordynatora merytorycznego zadania.
 19. Wspieranie pracy zespołu monitorującego i dokumentowanie przebiegu monitorowania.
 20. Weryfikacja realizacji zadań przez grantobiorców we współpracy z ekspertami merytorycznymi.
 21. Weryfikacja rezultatów, produktów oraz przygotowanie dokumentacji do rozliczenia grantów.
 22. Prowadzenie bieżącej dokumentacji grantów.
 23. Monitorowanie działań prowadzonych przez grantobiorców – weryfikacja dokumentacji i sprawozdań z danego etapu.
 24. Prowadzenie monitorowania i rozliczania realizacji projektu grantowego.
 25. Wspieranie pracy zespołu monitorującego i dokumentowanie przebiegu monitorowania.
 26. Weryfikacja realizacji zadań przez grantobiorców we współpracy z ekspertami merytorycznymi.
 27. Weryfikacja rezultatów, produktów oraz przygotowanie dokumentacji do rozliczenia grantów.
 28. Prowadzenie bieżącej dokumentacji grantów.
 29. Inne zadania wynikające ze specyfiki prac projektu.

Produkty za których wykonanie jest odpowiedzialny specjalista ds. grantowych to:

 1. Procedura grantowa.
 2. Regulamin konkursu grantowego.
 3. Prace związane z prowadzeniem działań dot. realizacji 16 projektów grantowych.
 4. Prace związane z prowadzeniem działań monitorujących wskaźnik dot. 800 uczniów objętych wsparciem poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 5. Prace związane z prowadzeniem działań monitorujących wskaźnik dot. 1 448 pracowników poradni przeszkolonych w zakresie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych.
 6. Raport zawierający rekomendacje z działań wdrożeniowych.
 7. Zweryfikowany w pilotażu pakiet szkoleń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej wyższe w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych lub z zakresu prawa.
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS.
 3. Doświadczenie w zakresie budowania narzędzi do monitorowania realizacji projektów finansowanych w ramach EFS.
 4. Dobra znajomość pakietu MS Office.

pożądane:

 1. Znajomość języka angielskiego.
 2. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym znajomość Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.
 3. Znajomość przepisów prawa oświatowego
 4. Znajomość wytycznych WCAG 2.1.
 5. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.
 6. Komunikatywność, odpowiedzialność.
 7. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 8. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.
 9. Znajomość przepisów prawa unijnego związanego z realizacją projektów współfinansowanych z EFS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy jeśli kandydat podał takie dane w dokumentach aplikacyjnych, o treści: Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
  • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 4. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 5. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 6. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 10. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/ kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r.  na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. grantowych – WDPP – Projekt Szkolenie i doradztwo.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 11 czerwca 2021 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do 11 czerwca 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Specjalista ds. grantowych – WDPP – Projekt Szkolenie i doradztwo.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 • weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 • analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 • rozmowy kwalifikacyjnej.