To jest post archiwalny z dnia: 20 września 2021, 14:52,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Specjalista ds. BHP

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. BHP

Wymiar etatu: 1/2 etatu (pierwsza umowa na okres próbny – do 3 miesięcy).

Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. BHP będzie należało:

 • Realizacja obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowozatrudnionych pracowników (Instruktaż ogólny)
 • Tworzenie oraz ciągłe doskonalenie standardów BHP
 • Prowadzenie dokumentacji BHP
 • Analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków oraz wdrażanie działań prewencyjnych (prowadzenie dokumentacji)
 • Reprezentowanie zakładu przy kontrolach instytucji zewnętrznych związanych z zakresem BHP
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego
 • Prowadzenie audytów BHP
 • Prezentowanie raportów, statystyk, analiz oraz zestawień dotyczących BHP
 • Podnoszenie świadomości z zakresu BHP i ergonomii wśród pracowników
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu ppoż.
 • Planowanie, wdrażanie i nadzorowanie prawidłowej realizacji wszystkich działań związanych z Ochroną Przeciwpożarową
 • Kontrola warunków pracy, stanu BHP i PPOŻ
 • Podejmowanie aktywnych działań mających na celu budowanie świadomości w obszarze BHP
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • Wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub Wyższe wyksztalcenie i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP lub Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie BHP;
 • Co najmniej 5-letni staż pracy;
 • Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów z zakresu BHP i PPOŻ;
 • Dobra obsługa MS Office;
 • Zaangażowanie i bardzo dobra organizacja pracy;
 • Sumienność i obowiązkowość;
 • Zdolności interpersonalne i umiejętności komunikacyjne.

pożądane:

 • Chęć uczenia się i otwartość na nowe wyzwania zawodowe;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy jeśli kandydat podał takie dane w dokumentach aplikacyjnych, o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją pracowników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie, podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/ kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 29 września 2021 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. BHP

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 29 września 2021 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 29 września 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Specjalista ds. BHP

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 • weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 • analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 • rozmowy kwalifikacyjnej.