To jest post archiwalny z dnia: 30 czerwca 2022, 17:03,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Rzemieślnik kucharz/kucharka w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko rzemieślnik kucharz/kucharka w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Szkoleniowe w Sulejówku

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku kucharza/kucharki będzie należało:

 • pobieranie z magazynów produktów
 • pobieranie składników z magazynów do przygotowania potraw na swojej zmianie zgodnie z przygotowanym menu;
 • przygotowanie posiłków;
 • dbanie o przestrzeganie zasad BHP oraz właściwe wykorzystanie sprzętu kuchennego;
 • przygotowanie stanowiska pracy;
 • obróbka wstępna surowców;
 • wykonywanie różnymi metodami i technikami posiłków;
 • przygotowywanie potraw na przyjęcia okolicznościowe;
 • przygotowywanie potraw dietetycznych;
 • porcjowanie posiłków i przygotowanie do podania (dekorowanie);
 • sporządzanie próbek żywności z każdego posiłku (właściwe i zgodne z przepisami sanitarnymi oznakowanie próbek) oraz ich przechowywanie;
 • zabezpieczanie półproduktów oraz gotowych dań przed zepsuciem;
 • obsługa stołówki;
 • przygotowanie sal konsumpcyjnych;
 • obsługa kelnerska uczestników szkoleń;
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach kuchennych;
 • dbanie o czysty i schludny wygląd (codzienna zmiana odzieży ochronnej);
 • utrzymywanie pomieszczeń kuchennych, w tym ścian i podłóg, w czystości;
 • stałe usuwanie nieczystości;
 • uporządkowanie miejsca pracy i kuchni po zakończeniu pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze
 • umiejętność samodzielnego przygotowywania potraw
 • aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • doświadczenie w pracy w gastronomii
 • umiejętność pracy w kuchni
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • chęć i motywacja do pracy
 • pozytywne nastawienie
 • odpowiedzialność
 • umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

pożądane:

 • wykształcenie gastronomiczne lub pokrewne
 • kurs kelnerski
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • znajomość j. angielskiego
 • znajomość j. ukraińskiego
 • obsługa komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie kandydata o treści „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji moich danych osobowych, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko kucharz/kucharka.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15 lipca 2022 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko kucharza/kucharki.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 15.07.2022 r. do godz.16.00

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 15.07.2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko kucharza/kucharki.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.