To jest post archiwalny z dnia: 16 czerwca 2023, 16:37,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Referent/Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko Referenta/Specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym.

Ilość osób: 1 osoba

Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Referenta/Specjalisty należeć będzie:

 • prowadzenie ewidencji księgowej wydatków i kosztów tj.: przyjmowanie i sporządzanie dowodów księgowych, sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja i księgowanie zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, budżetem zadaniowym i planem finansowym,
 • uzgadnianie sald kont na podstawie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 • przygotowanie płatności na rzecz beneficjentów i wykonawców realizujących projekty współfinansowane ze środków europejskich w celu zapewnienia prawidłowego rozliczania projektów,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • przygotowywanie informacji, zestawień finansowych na potrzeby komórek organizacyjnych ORE,
 • obsługa systemu przepływu środków europejskich – BGK – zlecenia oraz BGK24,
 • obsługa systemu przepływów środków budżetowych NBP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie średnie -referent, wykształcenie wyższe-specjalista,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy (Specjalista),
 • biegła znajomość pakietu biurowego MS OFFICE,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych, znajomość dokumentów programowych dot. projektów współfinansowanych z UE,
 • dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

pożądane:

 • co najmniej roczne (Referent) lub trzyletnie (Specjalista) doświadczenie w obszarze księgowości oraz związanym z rozliczaniem projektów współfinansowanych z UE,
 • znajomość systemu BGK Zlecenia i BGK24,
 • znajomość systemu NBP,
 • znajomość obsługi systemu SL2014,
 • odbyte szkolenia związane z realizacją i/ lub rozliczaniem projektów współfinansowanych z UE,
 • łatwość uczenia się oraz nastawienie na rozwój i stałe poszerzanie wiedzy zawodowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej)
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii (pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 7 lipca 2023 r. do godz. 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Referenta/Specjalisty w  Wydziale Finansowo-Księgowym.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 7 lipca 2023 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu podpisanych skanów dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 7 lipca 2023 r. do godziny 16:00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko Referenta/Specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.