To jest post archiwalny z dnia: 12 kwietnia 2021, 11:50,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

PROJEKTY POWER REALIZOWANE W ORE

Projekty aktualnie realizowane:

 1. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

  Okres realizacji: 18.04.2016 – 31.09.2021 r.

  Celem projektu jest zidentyfikowanie, opracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

 2. Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) 

  Okres realizacji: 01.09.2019 – 28.02.2023 r.Celem projektu jest podniesienie efektywności realizacji edukacji włączającej poprzez opracowanie zasad funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW); opracowanie zasad funkcjonowania SCWEW, umożliwiających poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie edukacji włączającej.

 3. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) 

  Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. 

  Przedmiotem projektu jest wypracowanie rozwiązań, służących wspieraniu pracy szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Działania wspierające pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy  z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami są początkiem uruchomienia odpowiedniego wsparcia w jednostce systemu oświaty. 

 4. Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

  Okres realizacji: od 01.02.2021 r. – 30.09.2023 r.

  Celem projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów

 5. Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa

  Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.03.2022 r.

  Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu opracowany zostanie model nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i merytorycznych, które przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

  Projekt jest skierowany do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności koordynatorów ds. modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni.

 6. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap IIOkres realizacji: 25.06.2018 – 31.08.2021 r.

  Celem  projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz w zindywidualizowanym podejściu do pracy z uczniem, w tym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez opracowanie koncepcji modułowych e‑podręczników, przykładowych map modułów oraz udostępnienie na publicznej platformie bezpłatnych i wystandaryzowanych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego.

 7. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap IIIOkres realizacji: 01.02.2021 – 30.04.2023 r.

   

  Projekt ma na celu opracowanie przykładowych modułowych e-podręczników dla szkoły podstawowej oraz zaktualizowanie i wzbogacenie istniejącej bazy e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego tak, aby treści z podstawy programowej z 2017 r. i 2018 r. zostały wypełnione i były możliwe do zrealizowania za pomocą zasobów udostępnionych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, samodzielnie przez uczniów, jak i pod kierunkiem nauczyciela.

 8. Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

  Okres realizacji: 06.2019 – 12.2022 r.

  Celem projektu pozakonkursowego jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej. Projekt zakłada synergię działań w tym zakresie z projektami konkursowymi MEN, które opracowały lub opracowują e-zasoby do kształcenia zawodowego i ogólnego.

 9. Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

  Okres realizacji: grudzień 2019 r. – luty 2021 r.

  Celem projektu jest zwiększenie oferty pozaszkolnej formy kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez wyłonienie projektów, w ramach których zostaną opracowane modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto działania przewidziane do realizacji obejmują również odbiór e-zasobów do doradztwa zawodowego dla różnych grup wiekowych, przedstawiających kompleksową informację zawodoznawczą, które będą dostępne nie tylko dla specjalistów, ale również dla uczniów, ich rodziców i innych osób dorosłych do samodzielnego wykorzystania. W ramach tych zasobów powstaną również materiały dla dzieci zapoznające je ze światem zawodów, co wynika z potrzeby zapewnienia całożyciowego doradztwa zawodowego już od wczesnych etapów edukacyjnych.

 10. Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy 

  Okres realizacji: październik 2020 r. – czerwiec 2022 r.

  Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki, pozytywnie ocenionych i zarekomendowanych 53 zestawów narzędzi edukacyjnych, wspomagających rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów, w procesie wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

 11. Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

  II ETAP: Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2023 r.

  I ETAP: Okres realizacji: 04.2016 – 05.2018 – zakończony

  Cel główny projektu to podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Partnerem w projekcie jest Związek Miast Polskich.

 12. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość 

  Okres realizacji: 1.08.2020 r. – 31.12.2021 r. 

  Cel głowny projektu: Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na organicznie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli. 

Projekty zakończone:

 1. Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – projekt zakończony

  Okres realizacji projektu: 07.2017 – 08.2018 r.

  Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach osi priorytetowej II „Efektywne polityki pu­bliczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

  Celem głównym projektu jest przygotowanie kadry trenerów, którzy mogą poprowadzić szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
  w szkołach i placówkach na wszystkich etapach edukacyjnych.

 2. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – projekt zakończony
  Okres realizacji: 01.2016 –  06.2018 r.

  Cel projektu to stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty.

 3. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych – projekt zakończony
  Okres realizacji: 01.2016  – 02.2018 r.

  Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

 4. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy – projekt zakończony
  Okres realizacji: 11.2016  – 02.2018 r.

  Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

 5. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy – projekt zakończony
  Okres realizacji: 11.2016  – 02.2019 r.

  Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

 6. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty – projekt zakończony
  Okres realizacji: 08.2016 – 06.2018 r.

  Celem projektu jest wypracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa (z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych) dla kadry kierowniczej szkół i kadry organów nadzoru pedagogicznego w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do efektywnego kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku.

 7. Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń – projekt zakończony
  Okres realizacji: 07.2016 – 10.2018 r.

  Cel główny projektu to utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń, która ma stanowić element systemu doskonalenia nauczycieli.

 8. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – projekt zakończony
  Okres realizacji: 07.2016 – 12.2018 r.

  Cel projektu to zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej.

 9. Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

  Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.10.2019 r.

  Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych treści, narzę­dzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kluczowych kompetencji uczniów, które są niezbędne do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrod­niczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 10. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych uczniów – projekt zakończony

  Okres realizacji: 04.2016 – 08.2018 r.

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów.