To jest post archiwalny z dnia: 8 maja 2023, 15:52,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowizny składników majątku ruchomego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że posiada zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego, które zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 202 r. poz. 998 ze zm.) mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę oraz darowizny.

Szczegółowy wykaz składników majątku ruchomego:

 1. Regał na książki wysoki – sztuk 8,
 2. Regał na książki niski – sztuk 2,
 3. Regał w zabudowie (9 elementów),
 4. Słupek – sztuk 2,
 5. Szafa sztuk – 1,
 6. Szafka – sztuk 2,
 7. Regał otwarty – sztuk 3,
 8. Witryna – sztuk 1.

Składniki majątku ruchomego wymienione w wykazie mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny na warunkach określonych w § 38 lub  § 39 cytowanego powyżej Rozporządzenia innym organom lub jednostkom administracji publicznej lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Zainteresowani nieodpłatnym przejęciem w/w składników przesłać winni wniosek e-mailem pod adres sekretariat@ore.edu.pl, do dnia 10 maja 2023 r. do godziny 14:00.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, o których mowa w § 1 Rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcje organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
 2. Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
 3. Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;