To jest post archiwalny z dnia: 26 września 2022, 11:45,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Nauczyciel konsultant w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko nauczyciela konsultanta w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę (pierwsza umowa na okres próbny)

Miejsce wykonywania pracy: siedziba ORE

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. Przygotowywanie, opracowywanie merytoryczne oraz opiniowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji włączającej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym analiza, recenzja i weryfikacja materiałów zlecanych do opracowania, w ramach realizacji powierzonych zadań.
 2. Przygotowywanie programów kursów doskonalących, wspierających szkoły i placówki w realizacji zadań z zakresu edukacji włączającej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 3. Organizacja techniczna i merytoryczna oraz prowadzenie spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji oraz innych wydarzeń dla statutowych odbiorców działań w ramach prac Wydziału, w szczególności z zakresu edukacji włączającej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 4. Merytoryczna współpraca z ekspertami i trenerami, opracowywanie programów i materiałów do prowadzenia szkoleń.
 5. Prowadzenie konsultacji dotyczących organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 6. Realizacja zadań wskazanych dla ORE w krajowych i rządowych programach.
 7. Udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji zaplanowanych zadań Wydziału.
 8. Monitorowanie zmian w przepisach prawa oświatowego.
 9. Redagowanie korespondencji, opracowywanie analiz i raportów dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 10. Udział w zespołach, spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych oraz przygotowywanie i prezentowanie wystąpień (wykładów, prelekcji).
 11. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi (administracyjnymi i merytorycznymi) ORE w ramach realizowanych zadań.
 12. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji podejmowanych działań zgodnie ze standardami przyjętymi w Ośrodku Rozwoju Edukacji.
 13. Prowadzenie spraw organizacyjnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
 14. Inne zadania wynikające ze specyfiki prac Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki i/lub pedagogiki specjalnej i/lub psychologii.
 2. Minimum 5 letni staż pracy.
 3. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki specjalnych/zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, diagnozy funkcjonalnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uniwersalnego projektowania.
 4. Doświadczenie w pracy w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej i/lub przedszkolu/szkole/placówce specjalnej z dziećmi/uczniami ze specjalnymi/zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, organizacji kształcenia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej.
 5. Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu wydarzeń edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań) oraz ich prowadzeniu.
 6. Umiejętność opracowywania materiałów merytorycznych z zakresu edukacji włączającej.
 7. Predyspozycje do wystąpień publicznych.
 8. Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz wytycznych WCAG 2.0.
 9. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office.

Pożądane:

 1. Znajomość języka angielskiego – B1
 2. Komunikatywność.
 3. Kreatywność.
 4. Umiejętność prowadzenia szkoleń i warsztatów.
 5. Umiejętność współpracy w zespole.
 6. Samodzielność i inicjatywa w działaniu.
 7. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 8. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 7 października 2022 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko nauczyciel konsultant – WSPE.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 7 października 2022 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 7 października do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko nauczyciel konsultant – WSPE.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.