To jest post archiwalny z dnia: 12 lipca 2023, 15:06,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Nauczyciel konsultant w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko nauczyciela konsultanta w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego.

Wymiar etatu: 1 etat (umowa o pracę)

Miejsce pracy: Warszawa/stacjonarny system pracy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela konsultanta należeć będzie w szczególności:

 1. Realizacja działań związanych z merytorycznym opracowywaniem i modyfikacją narzędzi nadzoru pedagogicznego oraz ich wprowadzanie na elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego.
 2. Opracowywanie programów szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizowanie i prowadzenie takich szkoleń.
 3. Analizowanie i opracowywanie na potrzeby Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, danych dotyczących wyników nadzoru pedagogicznego.
 4. Coroczne opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty.
 5. Współpraca z pracownikami Wydziału, komórkami organizacyjnymi Ośrodka Rozwoju Edukacji, ekspertami, organami nadzoru pedagogicznego i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Wydziału.
 6. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Wydziału w zakresie spraw należących do zadań Wydziału oraz prac zleconych przez Dyrektora/Wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie zadań statutowych Ośrodka.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
 • minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z funkcjonowaniem systemu oświaty;
 • stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany lub dyplomowany;
 • bardzo dobra znajomość prawa oświatowego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu.
 1. Pożądane:
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • znajomość systemu LimeSurvey;
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających stopień awansu zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko nauczyciela konsultanta – WNP.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 21 lipca 2023 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 21 lipca 2023r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko nauczyciela konsultanta – WNP.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.