To jest post archiwalny z dnia: 22 listopada 2022, 13:16,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Koordynator merytoryczny w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje 1 kandydata na stanowisko koordynatora merytorycznego w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP) w ramach projektu pozakonkursowego ORE  Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Wymiar etatu: 1 etat (umowa na czas określony od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r., pierwsza umowa na okres próbny – do 3 miesięcy).

Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku koordynatora merytorycznego będzie należało:

 • Opracowanie założeń dotyczących opracowania standardów szkoleń i doradztwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na rzecz innych poradni.
 • Opracowanie koncepcji merytorycznej oraz koordynacja weryfikacji pakietów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zastosowania narzędzi diagnostycznych.
 • Opracowanie koncepcji merytorycznej doradztwa dla uczestników szkoleń.
 • Opracowywanie koncepcji działań weryfikujących i wspierających kadrę poradni psychologiczno-pedagogicznych w działaniach wdrożeniowych.
 • Weryfikacja merytoryczna działań wdrożeniowych prowadzonych przez Grantobiorców.
 • Koordynacja merytoryczna działań wdrożeniowych.
 • Koordynowanie systemu konsultacji w zakresie zastosowania narzędzi diagnostycznych z obszaru poznawczego, emocjonalno-społecznego, osobowościowego, prowadzenie konsultacji dla przeszkolonych kadr, prowadzenie konsultacji dla przeszkolonych pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • Koordynacja merytoryczna prac związanych z opracowaniem rekomendacji dot. mechanizmów współpracy prac. poradni psychologiczno-pedagogicznych z innymi poradniami, kadrami edukacji włączającej i instytucjami ochrony zdrowia, przygotowanie założeń merytorycznych, analiza i odbiór produktów.
 • Opracowanie koncepcji merytorycznej oraz koordynacja działań związanych z weryfikacją pakietów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zastosowania narzędzi diagnostycznych, analiza merytoryczna działań.
 • Weryfikacja i odbiór merytoryczny produktów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, w zakresie nauk społecznych.
 2. Co najmniej 4-letnie doświadczenie w zakresie pracy na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 3. Znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 4. Doświadczenie w obszarze doskonalenia i/lub kształcenia nauczycieli, zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 5. Doświadczenie w pracy koncepcyjnej, przygotowywaniu modelowych rozwiązań edukacyjnych, prowadzeniu wykładów i warsztatów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 6. Co najmniej 5-letni staż pracy

pożądane:

 1. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym znajomość Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.
 2. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.
 3. Komunikatywność, odpowiedzialność.
 4. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 5. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywać się może również na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwu Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii ORE (pok.103) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.  na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00-478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Koordynatora merytorycznego – WDPP.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 30 listopada  2022 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 30 listopada 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Koordynator merytoryczny – WDPP. 

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.