To jest post archiwalny z dnia: 14 maja 2024, 13:53,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Kierownik Wydziału Administracji

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko kierownika w Wydziale Administracji.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Pierwsza umowa o pracę na okres próbny.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika Wydziału Administracji będzie należało w szczególności:

1) organizowanie pracy Wydziału Administracji, w tym w szczególności:
– określenie szczegółowych zakresów obowiązków i zadań podległych pracowników,
– nadzór nad efektywnością i dyscypliną pracy,
– nadzór nad utrzymaniem budynków siedziby ORE w Warszawie, w tym planowanie i nadzór nad realizacją remontów, konserwacji i zadań inwestycyjnych,
– planowanie i nadzór nad gospodarką materiałową oraz zaopatrzeniem stanowisk pracy w ORE w środki trwałe i wyposażenie,
– nadzór nad zapewnieniem funkcjonowania systemów grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i innych,
– nadzór nad pracą sekretariatów i kancelarii ORE,
– nadzór nad pracami związanymi z archiwizacją dokumentów ORE.
2) Dbałość o zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych przez ORE na rzecz klientów zewnętrznych i wewnętrznych w ramach usług świadczonych przez ORE w Warszawie oraz ścisła współpraca w tym zakresie z kierownikami merytorycznych komórek organizacyjnych.
3) Sporządzanie planów pracy i wewnętrznych planów finansowych, sprawozdań, rozliczeń oraz analiz w formach i terminach przyjętych w ORE.
4) Sporządzanie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego Wydziału Administracji oraz proponowanie jego modyfikacji i zmian w trakcie realizacji.
5) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji działalności podległego Wydziału według zasad określonych w regulaminach i zarządzeniach Dyrektora.
6) Uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
7) Nadzór nad zabezpieczeniem mienia ośrodka, w tym:
– nadzór nad dokumentowaniem odpowiedzialności materialnej podległych pracowników za powierzone mienie ORE,
– nadzór nad ubezpieczaniem mienia i nadzór nad likwidacją szkód przez firmy ubezpieczeniowe.
8) Nadzór nad prowadzeniem, we współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym, odpowiednich ewidencji pomocniczych do ksiąg rachunkowych ORE (ewidencji magazynowej, inwentarza środków trwałych), w tym nad rozliczeniem przychodów, rozchodów oraz stanu zgromadzonych środków trwałych i innych materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi w ORE.
9) Reprezentowanie Dyrektora wobec wykonawców remontów w sprawach bieżącego wykonawstwa zleconych robót.
10) Przestrzeganie ustalonych w ORE zasad obiegu dokumentów.
11) Nadzór nad sporządzaniem wniosków zakupowych i zamówień oraz ich realizacji.
12) Nadzór nad zapewnieniem ciągłości obsługi transportowej ORE.
13) Nadzór nad pracą woźnych, nadzór nad przydzielaniem rejonów do sprzątania.
14) Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami ORE.
15) Wykonanie innych poleceń służbowych, nie objętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z normami oraz wykonywanie w sytuacjach awaryjnych innych poleceń Dyrektora, pozostających w związku z zatrudnieniem, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 7-letni staż pracy,
• bardzo dobra obsługa MS Office,
• doświadczenie w zarządzeniu zespołem pracowników,
• znajomość przepisów określających zasady działania jednostek budżetowych,
• znajomość ustawy o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
• znajomość ustawy Prawa zamówień publicznych,
• znajomość przepisów o gospodarce nieruchomościami,
• zdolności organizacyjne,
• umiejętność planowania,
• komunikatywność,
• samodzielność i zdolność szybkiego podejmowania decyzji,
• umiejętność współpracy,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych;

pożądane:
• minimum rok pracy w administracji publicznej,
• znajomość języka angielskiego,
• znajomość przepisów prawa budowlanego,
• znajomość przepisów z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego,
• znajomość ustawy o rachunkowości,
• znajomość przepisów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z UE,
• doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• posiadanie prawa jazdy kat. B,
• radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV,
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 24 maja 2024 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko kierownika w Wydziale Administracji.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 24 maja 2024 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 24 maja 2024 r. do godziny 16.00.

W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko kierownika w Wydziale Administracji.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:
1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);
2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);
3. rozmowy kwalifikacyjnej.