To jest post archiwalny z dnia: 23 czerwca 2022, 11:32,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Elektroniczna skrzynka podawcza ORE

Formularz pisma ogólnego

Informacje:

 1. W celu złożenia do Ośrodka Rozwoju Edukacji pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.
 2. Dokumenty elektroniczne dostarczane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
 3. Profil zaufany jest zestawem informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) który został w wiarygodny sposób poświadczony przez organ uprawnionego podmiotu publicznego .
 4. Funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany pełni konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz może pełnić (po złożeniu wniosku do MAC) operator pocztowy, bank krajowy, oddział instytucji kredytującej.
 5. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 500 MB.
 6. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
 7. Obowiązują następujące formaty danych załączników dodawanych do pism (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych; Dz.U. Nr 206, poz. 1216):
  • .doc .docx – sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation
  • .pdf Adobe Systems Incorporated
  • .gif grafika rastrowa CompuServe
  • .jpg (-jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group
  • .ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards
  • .odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Organization for the Advancement of Structured Information Standards
  • .png grafika rastrowa
  • .rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation
  • .svg grafika wektorowa W3C
  • .tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated
  • .txt niesformatowany tekst
  • .xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation
  • .xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation .xml sformatowany tekst W3C
 8. Warunki funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP określa ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dz.U z 2005 r. Nr 64 poz 565 z późn. zm) oraz przepisy wydane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 19a ust.3 oraz 20a ust. 3 tej ustawy.