To jest post archiwalny z dnia: 9 stycznia 2023, 08:59,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert merytoryczny ds. informatyki w Zadaniu 3 w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w Wydziale Projektów ORE.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów do realizacji zadań eksperta merytorycznego ds. informatyki w Zadaniu 3
w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w Wydziale Projektów ORE.

Wymiar etatu: 1/2 etatu, na czas określony od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2023 r. (pierwsza umowa na okres próbny), z możliwością przedłużenia do 31  sierpnia 2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: poza siedzibą ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało:

 • bieżąca analiza merytoryczna w trakcie tworzenia i aktualizowania przez beneficjentów konkursowych e-materiałów dydaktycznych do informatyki;
 • ciągłe zgłaszanie uwag do poszczególnych partii e-materiałów do informatyki;
 • weryfikacja uwzględniania przez beneficjentów konkursowych uwag;
 • odbiór partii e-materiałów do informatyki;
 • odbiór ostatecznych wersji e-materiałów dydaktycznych do informatyki (weryfikacja zgodności z przyjętymi standardami merytoryczno-dydaktycznymi) w celu ich publikacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej;
 • ciągła współpraca z beneficjentami konkursowymi opracowującymi e-materiały do informatyki (wsparcie w wykonywaniu zadań i wspólne rozwiązywanie problemów, bieżący kontakt mailowy i telefoniczny, przekazywanie wskazówek w zakresie zgodności treści z podstawą programową, przekazywanie wytycznych w zakresie metodyki nauczania danego przedmiotu);
 • bieżąca współpraca z głównym ekspertem ds. interwencji publicznej i głównym ekspertem merytorycznym (wspólne rozwiązywanie problemów);
 • aktywny udział w spotkaniach ekspertów i z beneficjentami konkursowymi (omawianie uwag, wyjaśnianie kwestii problematycznych dot. e-materiałów do informatyki).

Wymagania związane z realizacją ww. zadań:

Niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie;
 • co najmniej 5-letni staż pracy;
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy dydaktycznej z zakresu informatyki w szkole lub placówce oświatowej lub na uczelni;
 • doświadczenie w opracowaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych lub podręczników z zakresu informatyki;
 • znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e‑podręcznikach oraz metodyki e-learningu;
 • znajomość treści merytorycznych dotyczących poruszanych zagadnień w podstawie programowej z informatyki;
 • znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania;
 • wysokie kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym znajomość pakietu MS Office.

      Pożądane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu informatyki (minimum 2 lata) w szkole;
 • doświadczenie w pracy zespołowej (np. zespołów przedmiotowych, problemowych);
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie TIK;
 • znajomość języka angielskiego;
 • współpraca w zespole;
 • wielozadaniowość;
 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt, którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 7. Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221Kodeksu Pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii ORE (pok.103) lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko ekspert merytoryczny ds. informatyki w projekcie pozakonkursowym „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych
do kształcenia ogólnego – etap III”
w terminie do 18 stycznia 2023 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 18 stycznia 2023 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów) drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 18 stycznia  2023 r. do godziny 16.00. W temacie maila prosimy wpisać: Oferta pracy na stanowisko ekspert merytoryczny ds. informatyki w projekcie pozakonkursowym  „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III”.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.