To jest post archiwalny z dnia: 15 września 2021, 14:58,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Ekspert ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00-0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa siedziba ORE

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Ekspert ds. Współpracy z beneficjentami konkursowymi będzie należało m.in:

 1. moderowanie współpracy z beneficjentami konkursowymi w zakresie przekazywania prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów oraz 201 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych do kolejnych etapów weryfikacji;
 2. bieżące komunikowanie się z beneficjentami konkursowymi, głównie za pośrednictwem poczty e-mailowej;
 3. opracowywanie programów spotkań z beneficjentami konkursowymi, przygotowywanie materiałów na spotkania, ich prowadzenie – we współpracy z kierownikiem projektu, głównym ekspertem merytorycznym oraz ekspertami i specjalistami z zespołu projektu;
 4. monitorowanie i współudział w opracowywaniu harmonogramów udostępniania e-zasobów i programów DUZ przez beneficjentów konkursowych oraz monitorowanie realizacji harmonogramu;
 5. monitorowanie, w konsultacji z głównym ekspertem merytorycznym i ekspertem ds. jakości e-zasobów, funkcjonowania systemów monitorujących proces przekazywania do kolejnych etapów weryfikacji prototypów i wersji ostatecznych e-zasobów przez beneficjentów konkursowych;
 6. monitorowanie, we współpracy m.in. z Ekspertem ds. jakości e-materiałów oraz Ekspertem ds. konkursów, kompletności uwag i rekomendacji otrzymanych od ekspertów branżowych weryfikujących prototypy i wersje ostateczne 800 e-zasobów oraz 201 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (wsparcie w wykonywaniu zadań i wspólne rozwiązywanie problemów, zapewnienie przepływu informacji pomiędzy beneficjentami konkursowymi a ekspertami oceniającymi e-zasoby);
 7. nadzór nad przekazywaniem uwag i rekomendacji do beneficjentów konkursowych w poszczególnych obszarach tematycznych;
 8. nadzór nad analizą i weryfikacją wprowadzanych zmian w prototypach i wersjach ostatecznych 800 e-zasobów, przez beneficjentów konkursowych;
 9. współpraca z ekspertem ds. konsultacji społecznych nad zbieraniem uwag i opinii z konsultacji społecznych i bieżące przekazywanie uwag do beneficjentów konkursowych;
 10. monitorowanie terminowości wprowadzania zmian do prototypów i wersji ostatecznych e-materiałów oraz programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) przez beneficjentów konkursowych, w tym po konsultacjach społecznych prototypów e-materiałów;
 11. opracowywanie raportów z bieżącej współpracy z beneficjentami konkursowymi i przekazywanie głównemu ekspertowi merytorycznemu;
 12. sygnalizowanie problemów i zagrożeń wynikających z realizacji zadań;
 13. nadzór nad procesem przekazywania e-zasobów przez beneficjenta konkursowego w kontekście upowszechniania poszczególnych e-zasobów i prezentacji ich dla poszczególnych typów szkół;
 14. udział w spotkaniu przygotowującym do działań upowszechniających w kontekście przekazywania e-zasobów przez beneficjenta konkursowego;
 15. wsparcie podczas procedury rekrutacji uczestników na spotkania w ramach działań upowszechniających w kontekście współpracy z beneficjentem konkursowym;
 16. współpraca z zespołem projektu (kierownikiem projektu, głównym ekspertem merytorycznym oraz ekspertami i specjalistami) nad realizacją bieżących zadań projektu, w tym np. udział w procesie rekrutacyjnym ekspertów branżowych, organizacji spotkań upowszechniających.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie z zakresu kształcenia zawodowego.
 2. Co najmniej 5 lat stażu pracy.
 3. Doświadczenie w opracowywaniu procedur i analiz ryzyka dla projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego.
 4. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, wymagających efektywnej współpracy kilku instytucji.

pożądane:

 1. minimum 4 lat stażu pracy w realizacji projektów współfinansowanych z EFS we współpracy z wykonawcami zewnętrznymi;
 2. znajomość zagadnień związanych z prawem oświatowym, w tym z reformą systemu oświaty ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 3. znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e-podręcznikach oraz metodyki e-learningu;
 4. umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej oraz kierowanie pracą zespołu;
 5. wysokie kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 6. zdolność analitycznego myślenia i precyzyjność;
 7. biegła obsługa ms office;
 8. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres;
 9. znajomość języka angielskiego;
 10. komunikatywność;
 11. dokładność;
 12. skrupulatność;
 13. dobra organizacja pracy;
 14. umiejętność dzielenia się wiedzą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje
  i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywać się może również na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
  • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania   lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty, w tym załączniki (skany zaświadczeń, dyplomy, świadectwa pracy, itp.) należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się  o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na adres mailowy rekrutacje@ore.edu.pl lub osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie do 22.09.2021 r.

W przypadku składania dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty – dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 22.09.2021 r. do godziny 16:00

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 22.09.2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: – Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. Współpracy z beneficjentami konkursowymi w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
3) rozmowy kwalifikacyjnej,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.