To jest post archiwalny z dnia: 4 kwietnia 2022, 08:44,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert ds. SPE w zakresie surdopedagogiki

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. SPE w zakresie surdopedagogiki w projekcie „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Wymiar etatu: 1/4 etatu, na czas określony od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 r.

Miejsce wykonywania pracy: siedziba ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • Przygotowanie założeń oraz wkładu merytorycznego do programów szkoleń dla liderów i pracowników SCWEW w zakresie surdopedagogiki;
 • Współpraca z ekspertami zewnętrznymi w zakresie pracy z dziećmi/uczniami głuchymi, niedosłyszącymi, słabosłyszącymi;
 • Współpraca merytoryczna i konsultacje dla liderów SCWEW w zakresie pracy
  z dziećmi/uczniami głuchymi, niedosłyszącymi, słabosłyszącymi;
 • Opracowanie opisu systemu stałego wsparcia SCWEW w zakresie surdopedagogiki;
 • Analiza merytoryczna opracowywanych poradników dotyczących tworzenia i funkcjonowania SCWEW.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej – surdopedagogika lub studia podyplomowe przygotowujące do pracy z dziećmi/uczniami głuchymi, niedosłyszącymi, słabosłyszącymi;
 • Co najmniej 5-letni staż pracy w zakresie pracy z dziećmi/uczniami głuchymi, niedosłyszącymi, słabosłyszącymi w szkole ogólnodostępnej lub specjalnej lub fundacji/stowarzyszeniu/innych placówkach edukacyjnych;
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.

Pożądane:

 • Umiejętności trenerskie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, itp.;
 • Doświadczenie w przygotowaniu materiałów i publikacji w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań diagnostycznych i postdiagnostycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w okresie ostatnich 2 lat);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.),

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywać się może również na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
  • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwu Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko eksperta ds. SPE w zakresie surdopedagogiki w projekcie pozakonkursowym „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w terminie do 13 kwietnia 2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko eksperta ds. SPE w zakresie surdopedagogiki w projekcie pozakonkursowym „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.