To jest post archiwalny z dnia: 23 czerwca 2021, 10:44,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert ds. kształcenia na odległość

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert ds. kształcenia na odległość w Wydziale Innowacji i Rozwoju w projekcie pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość .

Wymiar etatu: 1

Planowana data zatrudnienia: od podpisania umowy do 31.12.2021 r.

(pierwsza  umowa na okres próbny).
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. Udział w pracach związanych z opracowaniem materiałów szkoleniowych według ramowych programów szkoleń i pakietów do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych;
 2. Udział w pracach dot. przygotowania przykładowych pakietów dla szkół i przedszkoli;
 3. Zapewnienie materiałów i przykładowych pakietów szkoleniowych w trakcie szkoleń dla szkół i przedszkoli oraz placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych;
 4. Udział w pracach merytorycznych służących wdrożeniu wsparcia szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej;
 5. Organizacja szkoleń i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych;
 6. Weryfikacja materiałów przygotowanych przez Grantobiorców.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej wyższe;
 • Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji kształcenia na odległość;
 • Doświadczenie w tworzeniu programów szkoleniowych i materiałów dla nauczycieli,
 • Doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami wspierającymi szkoły i przedszkola w doskonaleniu nauczycieli;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętności organizacyjne, zaangażowanie, samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność zarządzania czasem z wyznaczeniem priorytetów, dobra organizacja pracy własnej.

Pożądane

 • Umiejętność organizowania i prowadzenia różnych form doskonalenia,
 • Doświadczenie w przygotowaniu, organizacji i realizacji szkoleń w formie zdalnej,
 • Znajomość ustawy PZP,
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego,
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, oraz załatwiania skarg i wniosków,
 • Znajomość przepisów związanych z realizacją projektów finansowanych z EFS
 • Znajomość języka angielskiego
 • Współpraca w zespole
 • Wielozadaniowość
 • Nastawienie na realizację wyznaczonych celów
 • Sumienność i odpowiedzialność
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność i otwartość
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926).

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
  e-mail:iod@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 4. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt, którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 6. Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221Kodeksu Pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. kształcenia na odległość w Wydziale Innowacji i Rozwoju w projekcie pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w terminie do 2 lipca 2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 2 lipca 2021  r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 2 lipca 2021 r.  do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. kształcenia na odległość w Wydziale Innowacji i Rozwoju w projekcie PDNiBP.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.