To jest post archiwalny z dnia: 12 kwietnia 2022, 13:21,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert ds. kształcenia na odległość

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta ds. kształcenia na odległość w Wydziale Innowacji i Rozwoju w projekcie pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Wymiar etatu: 1, tj. 1 osoba x 1 etat lub 2 osoby x 0,5 etatu

Planowana data zatrudnienia: od podpisania umowy do 30.06.2022 r. (pierwsza umowa na okres próbny).

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa/praca poza ORE

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. Udział w pracach merytorycznych służących wdrożeniu wsparcia szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej w obszarze tematyki określonej w dokumentacji konkursu grantowego (link do dokumentacji)
 2. Udział w szkoleniach dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych;
 3. Udział w szkoleniach dla liderów;
 4. Udział w opracowaniu i weryfikacji materiałów oraz przykładowych pakietów szkoleniowych w trakcie szkoleń dla szkół i przedszkoli oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych;
 5. Udział w opracowaniu działań promocyjnych dot. upowszechnienia wypracowanych rozwiązań w ramach realizacji projektów grantowych.

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej wyższe;
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej w placówkach doskonalenia zawodowego nauczycieli, bibliotekach pedagogicznych lub szkole wyższej.
 3. Zaawansowana znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 4. Umiejętności organizacyjne, zaangażowanie, samodzielność w działaniu.
 5. Umiejętność zarządzania czasem z wyznaczeniem priorytetów, dobra organizacja pracy własnej.
 6. Doświadczenie w obsłudze systemów zarządzania treścią (strony internetowe, systemy CRM, inne narzędzia elektroniczne).
 7. Doświadczenie w zakresie organizacji kursów i szkoleń w zakresie edukacji zdalnej.
 8. Doświadczenie w obsłudze platform LMS, platform do wideokonferencji oraz platform CMS.
 9. Umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń (w tym szkoleń on-line).
 10. Znajomość przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 11. Znajomość przepisów dot. funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych.
 12. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
 13. Podstawowa znajomość przepisów PZP.

Dodatkowe:

 1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu edukacji na odległość.
 2. Doświadczenie w koordynacji lub realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z EFS.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
  e-mail: iod@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 odbywać się może również na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
  • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-––2020,
  • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwu Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Eksperta ds. kształcenia na odległość w Wydziale Innowacji i Rozwoju w projekcie pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  w terminie do 25 kwietnia  2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 25 kwietnia 2022  r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r.  do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko Eksperta ds. kształcenia na odległość w Wydziale Innowacji i Rozwoju w projekcie pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych
z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.