To jest post archiwalny z dnia: 23 września 2022, 15:22,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert ds. konkursów i upowszechniania

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Ekspert ds. konkursów i upowszechniania w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie) o numerze POWR.02.14.00-00-0002/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Preferencyjny wymiar etatu: 0,5 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Ekspert ds. konkursów
i upowszechniania
będzie należało m.in:

 1. opracowanie not biograficznych do rekrutacji ekspertów weryfikujących modelowe programy kwalifikujących kursów zawodowych i informacje zawodoznawcze  we współpracy z ekspertem głównym merytorycznym;
 2. monitorowanie procesu rekrutacji ekspertów;
 3. opracowanie programów spotkań informacyjno-szkoleniowych ekspertów weryfikujących modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacje zawodoznawcze we współpracy z głównym ekspertem merytorycznym;
 4. prowadzenie w części organizacyjnej spotkań informacyjno-szkoleniowych;
 5. wypracowywanie procedur weryfikacji i odbioru modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacji zawodoznawczych;
 6. monitorowanie procesu weryfikowania modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacji zawodoznawczych, w tym wysyłania uwag i wniosków z weryfikacji do beneficjentów konkursowych;
 7. współpraca z kierownikiem projektu podczas opracowywania zasad współpracy z beneficjentami konkursowymi oraz w zakresie wdrażania zaleceń ekspertów przez beneficjentów konkursowych;
 8. współpraca ze specjalistą ds. odbioru produktów projektów konkursowych podczas moderowania prac zespołu ekspertów nad weryfikacją modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacji zawodoznawczych;
 9. współpraca z ekspertem głównym merytorycznym nad analizowaniem weryfikacji modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacji zawodoznawczych do zatwierdzenia i odbioru;
 10. przygotowanie dokumentacji przetargowej do rekrutacji ekspertów weryfikujących produkty projektów konkursowych;
 11. opracowanie programu seminariów dla doradców zawodowych oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzania seminariów;
 12. przygotowanie bazy doradców zawodowych;
 13. pozyskanie uczestników seminariów poprzez rekrutację za pośrednictwem strony ORE oraz kontakt mailowy i telefoniczny;
 14. opracowanie kryteriów do przetargu na wybór wykonawcy na organizacje seminariów dla doradców zawodowych;
 15. monitorowanie przeprowadzania seminariów dla doradców zawodowych;
 16. prowadzenia dokumentacji dotyczącej seminariów dla doradców zawodowych;
 17. współpraca z wydziałami merytorycznymi, których wsparcie jest niezbędne dla realizacji zadań  zgodnie z regulaminem pracy ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie;
 • co najmniej 5-letni staż pracy;
 • umiejętność redagowania dokumentów merytorycznych, informacji, procedur i instrukcji;
 • doświadczenie w opracowaniu procedur i analiz ryzyka dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, wymagających efektywnej współpracy kilku instytucji;
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji do udziału w przetargach;
 • umiejętne planowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy.

pożądane:

 • minimum 3 lata stażu pracy w administracji publicznej;
 • wysokie kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • dokładność, terminowość;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • podpisane oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywać się może również na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwu Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii ORE (pok.103) lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Ekspert ds. konkursów i upowszechniania w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie)  w terminie do 3 października 2022 roku. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia  3 października 2022 roku do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 3 października 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko ekspert ds. konkursów i upowszechniania.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.