To jest post archiwalny z dnia: 23 września 2021, 10:13,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert ds. języka niemieckiego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie, 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. języka niemieckiego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Wymiar etatu: 1/2 etatu, na czas określony od dnia podpisania umowy na 3 miesiące (pierwsza umowa na okres próbny), z możliwością przedłużenia do 31 marca 2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: poza siedzibą ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • bieżąca analiza merytoryczna w trakcie tworzenia przez beneficjentów konkursowych minimum 312 e-materiałów dydaktycznych do języka niemieckiego;
 • ciągłe zgłaszanie uwag do poszczególnych partii e-materiałów z języka niemieckiego;
 • weryfikacja uwzględniania przez beneficjentów konkursowych uwag;
 • odbiór partii e-materiałów do języka niemieckiego (weryfikacja zgodności z przyjętym standardem merytoryczno-dydaktycznym);
 • odbiór ostatecznych wersji minimum 312 e-materiałów dydaktycznych do języka niemieckiego (weryfikacja zgodności z przyjętym standardem merytoryczno-dydaktycznym) w celu ich publikacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej;
 • ciągła współpraca z beneficjentami konkursowymi opracowującymi e-materiały do języka niemieckiego (wsparcie w wykonywaniu zadań i wspólne rozwiązywanie problemów, bieżący kontakt mailowy i telefoniczny, przekazywanie wskazówek w zakresie zgodności treści z podstawą programową, przekazywanie wytycznych w zakresie metodyki nauczania danego języka);
 • bieżąca współpraca z głównym ekspertem merytorycznym oraz ekspertem ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi (wspólne rozwiązywanie problemów);
 • udział w spotkaniach/telespotkaniach ekspertów i z beneficjentami konkursowymi (omawianie uwag, wyjaśnianie kwestii problematycznych dotyczących e-materiałów do języka niemieckiego).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, min. magisterskie w zakresie języka niemieckiego,
 • co najmniej 8-letni staż pracy w systemie oświaty w zakresie języka niemieckiego (tj. nauczyciel dyplomowany/nauczyciel akademicki w zakładzie dydaktyki/nauczyciel konsultant/doradca metodyczny/pracownik ośrodka doskonalenia nauczycieli lub innej placówki związanej z edukacją),
 • udział w realizacji zadań związanych z opiniowaniem/recenzowaniem/weryfikacją materiałów edukacyjnych (np.: programów nauczania, programów kursów/szkoleń, scenariuszy lekcji, poradników metodycznych lub innych materiałów dydaktycznych), w ciągu ostatnich 5 lat,
 • znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e-podręcznikach oraz metodyki e-learningu,
 • znajomość treści merytorycznych dotyczących poruszanych zagadnień w podstawie programowej z języka niemieckiego,
 • znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania w zakresie nauczania języka niemieckiego,
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.

Pożądane:

 • doświadczenie w opracowaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych lub podręczników z zakresu języka niemieckiego,
 • doświadczenie w pracy zespołowej (np. zespołów przedmiotowych, problemowych),
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie TIK,
 • współpraca w zespole,
 • wielozadaniowość,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

 

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pllub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e‑mail: iod@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywać się może również na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt, którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko ekspert merytoryczny ds. języka niemieckiego w projekcie pozakonkursowym „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w terminie do 4.10.2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 4.10. 2021 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 4.10. 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila prosimy wpisać: Oferta pracy na stanowisko ekspert merytoryczny ds. języka niemieckiego w projekcie pozakonkursowym „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III”.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.