To jest post archiwalny z dnia: 8 września 2022, 09:09,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Audytor wewnętrzny

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko audytor wewnętrzny.

Wymiar etatu: 1 etat (umowa o pracę)

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało:

 • planowanie i przeprowadzanie audytu,
 • przeprowadzanie analizy ryzyka,
 • przygotowywanie programów zadań audytowych i innych wymaganych dokumentów związanych z planowaniem zadań, w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych,
 • ustalanie w toku czynności audytowych stanu faktycznego badanych obszarów, m. in. ocenia zgodność poszczególnych obszarów działalności urzędu z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz ocenia adekwatność, efektywność i skuteczność systemu kontroli zarządczej, w celu zapewnienia, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami i procedurami, a ustanowione mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości,
 • analizowanie przyczyn i skutków ewentualnych słabości stwierdzonych w trakcie przyprowadzanych zadań audytowych, w celu sformułowania zaleceń, które przyczynią się do ich wyeliminowania i/lub wprowadzenia usprawnień w funkcjonowaniu badanego obszaru oraz sporządzanie pisemne ustaleń stanu faktycznego i sprawozdania z wykonanych zadań audytowych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających wprowadzenie zaleceń, przedstawionych w sprawozdaniach z wykonanych zadań audytowych, mających na celu usunięcie słabości lub wprowadzenie usprawnień, w celu dostarczenia, Dyrektorowi ORE oraz kierownikom audytowanych komórek rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych,
 • opiniowanie rozwiązań w zakresie kontroli wewnętrznej,
 • współpraca z innymi komórkami ORE i audytorami zewnętrznymi
 • uczestnictwo w przygotowaniu rocznego planu audytu i sprawozdania z jego wykonania,
 • Monitorowanie realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzonymi zadaniami audytowymi oraz przeprowadza czynności sprawdzające po ich wykonaniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w realizacji zadań audytowych lub kontroli wewnętrznej na stanowiskach lub w komórkach związanych z kontrolą i/lub audytem wewnętrznym;
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub uprawnienia biegłego rewidenta lub
 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanego przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa z klauzulą dostępu do informacji niejawnych oznaczonych jako „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość technik i zasad prowadzenia czynności audytowych;
 • znajomość Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • samodzielność i inicjatywa;
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • obsługa MS Office

p o ż ą d a n e:

 • asertywność,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy jeśli kandydat podał takie dane w dokumentach aplikacyjnych, o treści: Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii (pok. 103) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20.09.2022 r.  na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Audytor wewnętrzny.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do 20.09.2022 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 20.09.2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Audytor wewnętrzny

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 • weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 • analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 • rozmowy kwalifikacyjnej.