To jest post archiwalny z dnia: 16 marca 2021, 16:06,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Specjalista ds. umów i zamówień publicznych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. umów i zamówień publicznych w Zespole Umów i Zamówień Publicznych Wydziału Administracyjnego.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. umów i zamówień publicznych w Zespole Umów i Zamówień Publicznych Wydziału Administracyjnego.

llość osób: 1 osoba

Wymiar etatu: pełny etat

Pierwsza umowa na okres próbny (do 3 miesięcy)

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. umów i zamówień publicznych należeć będzie:

 1. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane) na podstawie przepisów ustawy Pzp (krajowych i unijnych) oraz wewnętrznych procedur poniżej 130.000 złotych, w tym m.in.:
 2. przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad całością dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami oraz jej archiwizacja (opracowywanie ogłoszeń dot. zamówień publicznych oraz SWZ /Regulaminów/Zaproszeń, projektów umów w sprawach zamówień publicznych);
 3. publikacja dokumentów oraz korespondencja z wykonawcami zgodnie z ustawą Pzp i obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, obsługa platformy SmartPzp;
 4. analiza ofert oraz dokumentów pod względem formalno-prawnym oraz wyliczeń rachunkowych;
 5. sporządzanie protokołów postępowań i prowadzenie rejestrów i sporządzanie zestawień dot. prowadzonych postępowań;
 6. udział w pracach komisji przetargowych, współpraca z pracownikami merytorycznymi;
 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi ORE w celu przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 8. wprowadzanie danych do rejestrów prowadzonych przez Zespół Umów i Zamówień Publicznych;
 9. opracowywanie, aktualizowanie oraz sporządzenie informacji dotyczących planu zamówień publicznych;
 10. obsługa elektronicznych narzędzi zakupowych niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego;
 11. zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż zawodowy;
 • znajomość prawa krajowego z zakresu zamówień publicznych, zwłaszcza nowej ustawy Pzp;
 • umiejętność prowadzenia postępowań krajowych i unijnych;
 • znajomość platformy SmartPzp;
 • umiejętność pracy w programach MS Office, komputerowych baz danych;
 • zaangażowanie i determinacja w realizacji celów;
 • umiejętne planowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy;
 • uczciwość, rzetelność, skrupulatność, terminowość i odpowiedzialność w wykonywaniu pracy;

pożądane:

 • odbyte szkolenia z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność współpracy w zespole oraz osobami na różnych szczeblach organizacji;
 • łatwość uczenia się oraz nastawienie na rozwój i stałe poszerzanie wiedzy zawodowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
  • rekrutacja i obsługa zatrudnienia personelu
  • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwu Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postepowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 26 marca 2021r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. umów i zamówień publicznych w Zespole Umów i Zamówień Publicznych Wydziału Administracyjnego. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 26 marca 2021 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu podpisanych skanów dokumentów drogą elektroniczną na adres  mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do dnia 26 marca 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. umów i zamówień publicznych w Zespole Umów i Zamówień Publicznych Wydziału Administracyjnego

 Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.