To jest post archiwalny z dnia: 27 stycznia 2021, 15:14,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Starszy specjalista w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego.

Wymiar etatu: 1 etat (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego.

Wymiar etatu: 1 etat (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku starszego specjalisty należeć będzie w szczególności:

 1. Opracowywanie i modyfikowanie konceptualizacji wymagań, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59):
  1. definiowanie problemów badawczych, pojęć i wskaźników wykorzystywanych do opisu wymagań;
  2. ustalanie metod, technik i rodzajów narzędzi do ewaluacji;
  3. przygotowywanie procedur badania ewaluacyjnego.
 2. Opracowywanie materiałów metodycznych z zakresu analizy i interpretacji danych pozyskiwanych w procesie nadzoru pedagogicznego oraz sposobu pisania raportu.
 3. Opracowywanie programów szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizowanie i prowadzenie takich szkoleń (w wybranym zakresie).
 4. Analiza i opracowywanie danych dotyczących nadzoru pedagogicznego, a w szczególności:
  1. analiza wyników ewaluacji w zakresie poszczególnych wymagań z uwzględnieniem typów szkół i rodzajów placówek;
  2. opracowywanie zbiorczych wyników monitorowania i kontroli doraźnych;
  3. formułowanie wstępnych wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego, służących poprawie efektywności systemu nadzoru pedagogicznego oraz doskonaleniu jakości pracy szkół i placówek.
 5. Udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom platformy SEO.
 6. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami ORE.
 7. Wykonywanie innych czynności związanych z realizacją powierzonych zadań w ramach Wydziału.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
 • minimum 7–letnie doświadczenie zawodowe w oświacie, w tym przynajmniej trzy lata pracy w nadzorze pedagogicznym lub pięć lat na stanowisku kierowniczym w oświacie, lub pięć lat na stanowisku nauczyciela konsultanta w placówce doskonalenia nauczycieli;
 • bardzo dobra znajomość prawa oświatowego;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Aleje Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego w terminie do 14 lutego 2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 14 lutego 2021 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczony komplet dokumentów w postaci podpisanych skanów drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do dnia 14 lutego 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacja formalna dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analiza merytoryczna ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata.